Verzoenings spagaat

Gepubliceerd Wednesday, 25 June, 2008 in Artikelen · Publicaties 10 Comments

Kortgeleden wandelde ik door de oude stad van Jeruzalem met een goede kennis. Op zeker moment zei hij dat hij het zo ‘evenwichtig’ vond als mensen voor verzoening tussen ‘Palestijn’ en Jood ijveren. Toen ik hem vroeg op welk bijbelgedeelte hij deze ‘evenwichtige verzoening’ baseerde, keek hij me wat verloren aan. Het lijkt immers zo vanzelfsprekend, verzoening tussen ‘Palestijnen’ en Joden?

Natuurlijk… verzoening is het hoofdthema van het evangelie. Gods zoon Yeshua heeft door Zijn offer jou en mij verzoend met God de Vader. Verzoening tussen mensen en volken staat hoog aangeschreven. Maar verzoening is niet onvoorwaardelijk. Bij de inname van het Beloofde Land door Jozua, werd verzoening met de toenmalige bewoners door God zelfs niet toegestaan;

…”Wacht je ervoor een verbond te sluiten met de inwoners van het land waarheen je op weg bent, want dat zou jullie ondergang zijn…” (Ex.34:12)

Als verzoening tegengesteld is aan Gods wil, dan sla je een vuistslag in de lucht, zou Paulus zeggen.

Eerste Verbond

Het is een groot probleem dat massa’s gelovigen het Eerste Verbond (Oude Testament) niet, of onvoldoende lezen en zodoende nauwelijks op de hoogte zijn van Gods plannen met Israël en het Joodse volk. Gevolg is dat veel geestelijk leiders, keurig in de maat, hun deuntje meezingen in het kritisch klinkende koor t.o.v. Israël. Vele gelovigen weten niet dat God klip en klaar voorzegd heeft dat de Joden aan het eind der tijden zullen terugkeren naar hun, door God beloofde, land Israël. Talloze teksten spreken daarover;

…”Ik zal jullie naar het land van Israël terugbrengen…” (Ezech.37:12b)

of in Amos 9:15

… “Ik zal hen (Israël) terugplanten in hun grond, en zij zullen niet meer worden weggerukt uit het land dat Ik hun heb gegeven….”

Het woord ‘terugplanten’ geeft al aan dat de Joden reeds eerder in Israël gewoond hebben. Zij repatriëren dus.

Veel Bijbelteksten benadrukken dat de ‘omringende’ (Arabische) volken de terugkerende Joden niet echt van harte welkom heten. De Arabieren zullen verjaagd worden. Lees in Obadja vers17:

…”Het volk van Jakob (Israël) zal zijn bezetters verjagen: Jakobs volk zal het vuur zijn, Jozefs volk de vlam, en het volk van Esau (Arabieren) de stoppels. De stoppels gaan in vlammen op, het vuur zal ze verteren, en niemand van Esaus volk zal ontkomen…”

Een somber vooruitzicht voor de vijanden van Israël. Wij leven in belangrijke dagen waar juist veel Bijbelse profetieën worden vervuld. Extra waakzaamheid is dus geboden. We mogen ons niet door humanistische, politiek-correcte argumenten laten leiden, maar door Gods Woord.

Wie is de werkelijke bezetter?

Bij veel gelovigen heerst de gedachte dat de Joden ‘Palestijns’ land bezetten. Ook wat deze conclussie betreft speelt onwetendheid met Gods profetieën de meesten parten. Lees mee:

…”Dit zegt God, de HEER: In het vuur van Mijn hartstocht klaag Ik Edom (Arabisch) en al die andere volken aan. Hun hart was vol vreugde en hun ziel vol verachting toen ze Mijn land in bezit namen en er de weidegronden buitmaakten.” (Ezech.36:5).

Niet het terugkerende Joodse volk bezet ‘Palestijns’ land maar het Joodse land wordt bezet door ‘Edom en de omringende volken’.

Gods wraak.

Dit verhaal zal nog een staartje krijgen want God Zelf zal zich tegen de vijanden van Israël keren. Wat zullen velen daarvan opkijken! Tientallen teksten verhalen van Gods woede en wraak over de moordpartijen en terreur Zijn lievelingsvolk aangedaan door de omringende Arabische volken. Dat brengt ons terug bij het onderwerp verzoening.

Is het niet wat vreemd dat velen zich als een humanistisch-religieus zoemend bijenvolk vastklampen aan de populistische verzoeningswaan tussen Jood en ‘Palestijn’, waarover in Gods woord niet specifiek gesproken wordt? Veel goedbedoelende gelovigen en meerdere organisaties zinken weg in het onverbiddelijke drijfzand waar deze oneigenlijke verzoeningsspagaat hen in laat ploeteren. Wat is de werkelijke waarde van een verzoening met ‘Palestijnen’ die in blinde haat Joden hun door God beloofde land ontzeggen?

(- In werkelijkheid bestaat het ‘Palestijnse’ volk uit vele verschillende volkeren die Israël binnenstroomden, samen met de Joden die terugkeerden. Er werden minstens 25 verschillende talen geregistreerd. De verzamelnaam ‘Palestijnen’ werd pas door Arafat geïntroduceerd in de 60-er jaren. Onder de verantwoordelijkheid van de Engelse Mandaathouders mochten Joden slechts mondjesmaat terugkeren naar Israël. Zelfs toen Europa in brand stond en Hitler zijn vernietigingsapparaat in volle werking stelde, hielden de Engelsen zich star aan hun restrictieve toelatingsbeleid. Elke Jood werd geregistreerd. Lukte het Joden om illegaal het land Israël te bereiken, dan werd dat aantal keurig met het toegestane quotum verrekend. Intussen stroomden ontelbare, bewust (!) niet geregistreerde, niet-Joodse bevolkingsgroepen het beloofde land binnen. De Engelse verantwoordelijkheid voor de huidige, onmogelijke situatie in het Midden-Oosten is groot. Deze houding heeft Engeland niet onberoerd gelaten, de ineenstorting van het, ooit zo machtige, Engelse imperium wordt door velen als een gevolg gezien van deze antisemitische houding. )

‘Palestijnen’ wonen dus niet ‘sinds mensenheugenis’ in Israël. Ook hebben ‘Palestijnen’ nooit een eigen land gehad, of Jeruzalem als hoofdstad gekend. ‘Palestijnen’ zitten geketend in de Moslim gevangenis van dood en terreur. De haat naar de Joden en naar Israël heeft hen stekeblind gemaakt.

Israël, eerstgeboren zoon

God beklemtoont een andere verzoening; de verzoening tussen de gelovigen ‘uit de heidenen’ (niet-Joden) en het Joodse volk!

Het Joodse volk wordt door God ‘Mijn eerstgeboren zoon’ genoemd (Exodus 4:22). Maar ook jij en ik, ‘gelovigen uit de heidenen’ mogen ons kinderen, dus ‘zonen’ van God noemen (Rom.8:14-16). De Jood en de gelovige ‘uit de heidenen’ zijn zodoende broers van elkaar! Die broers leven echter al eeuwen in onmin met elkaar. Die ruzie moet bijgelegd worden! Eeuwenlang hebben wij, christenen, het leven van onze oudere Joodse broer superzuur gemaakt met onze kruistochten, de inquisitie, de pogroms, de vervangingsleer, enz. Maar ook onze huidige kritische houding t.o.v. Israël steunt op geen enkele bijbelse rechtvaardiging. In feite is deze hoogmoedige houding een aanklacht tegen God Zelf.

In Efeze 2 wordt op deze werkelijk belangrijke verzoening tussen Jood en ‘heiden gelovigen’ ingegaan. In vers14 wordt uiteengezet hoe deze verzoening tot stand wordt gebracht:

…” Want Hij is onze vrede, Hij die met Zijn dood de twee werelden (Joodse en ‘heidense’) één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken…”

Dit is de werkelijke verzoening waar wij, gelovigen, ons druk over zouden moeten maken! Ook in de Romeinenbrief (hoofdstuk 11) wordt uiteengezet hoe wij, niet-Joodse gelovigen, geënt zijn op de olijfboom Israël. Daar vindt de werkelijke verzoening plaats. Betekent dat dan dat gelovigen ‘uit de heidenen’ zich identificeren met Israël en het Joodse volk? Jazeker! Maar het is natuurlijk niet zo dat alle handelingen van Israël moeten worden goedgepraat. Vergelijk het met je eigen broer of zus… natuurlijk ben je het niet altijd eens met alles wat hij/zij doet, maar… blijf wel met je handen van hem of haar af!

Isaak en Ismaël, broers.

Sommige lezers zullen tegenwerpen dat Isaak en Ismaël toch ook broers van elkaar waren, nl. zoons van dezelfde vader Abraham? Toch is het opvallend dat je in Genesis 22:2 leest:

…”Roep je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaak, en ga met hem naar het gebied waarin Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een berg die Ik je wijzen zal…”

In het Nieuwe Verbond wordt dit herhaald:

…”Door zijn geloof kon Abraham, toen hij op de proef werd gesteld, Isaak als offer opdragen. Hij die de belofte had ontvangen, was bereid zijn enige zoon te offeren…(Hebr.11:17).

Hier wordt Isaak dus als ‘enige zoon’ voorgesteld. (als beeld van Yeshua, de Messias). Dat is de tragiek van het Arabische verhaal; met het wegzenden van Hagar en haar zoon Ismaël door Abraham naar de woestijn, betekende dat in feite dat Abraham zijn zoon Ismaël niet langer als zijn zoon beschouwde. Abraham nam afstand van Ismaël. Voor ons een onbegrijpelijk zaak. Kenmerkend is dat die vaderloosheid zich uitstrekt tot op de dag van vandaag; in de lange reeks ‘schone’ namen (99 stuks) die in de Koran staan opgetekend om de islamitische afgod Allah te beschrijven, ontbreekt de belangrijkste: Vader.

Houdt God dan niet van Arabieren? Natuurlijk! God houdt zielsveel van hen. Hij heeft ook voor hen Zijn Zoon Yeshua naar de wereld gezonden opdat ook de Arabieren verzoend zouden worden met de God van Israël. Ook zij zullen dan als zonen van God geënt worden op die olijfboom Israël. Wel zullen deze gelovige Arabieren tot erkenning moeten komen dat zij de God van Abraham, Isaak en Jakob, de God van Israël dienen. Ook zullen Arabieren moeten erkennen dat het Joodse volk Gods uitverkoren volk is, en Israël het door God ‘Beloofde Land’. Daar is geen ontkomen aan.

Leven er in het Midden-Oosten gelovige Arabieren? Zeker, maar het wordt hen steeds lastiger gemaakt. Hun moslimbroeders maken het leven van christen- Arabieren steeds moeilijker. Velen verlaten Israël en trachten een nieuw bestaan op te bouwen in het buitenland. De achterblijvende gelovige Arabieren hebben zodoende veel gebed nodig.

Helaas zijn er niet veel christen-Arabieren die zich verzoenen met hun Joodse broer. De verwerpelijke vervangingsleer, waar de kerk de plaats van Israël zou hebben ingenomen, (met uitzondering van de vervloekingen, die blijven in deze valse leer bestemd voor de Joden…) wordt door de meeste christen-Arabieren als gedachtegoed gekoesterd.

Verzoening kan slechts plaatsvinden wanneer elkaars identiteit erkend en aanvaard wordt. Als Arabieren zich niet kunnen verzoenen met de Goddelijke uitspraak dat de Joden Zijn uitverkoren volk zijn, die terugkeren naar hun eigen land Israël, dan is de weg naar verzoening een heilloze. Er zijn gelovige Arabieren die zich wèl liefdevol naar hun Joodse broer en het land Israël uitstrekken. Zij erkennen volmondig de buitengewone uitverkiezing die de Joden apart heeft gezet. Ook erkennen zij dat Israël het Beloofde Land voor de Joden is. Helaas vormen zij een kleine, zeer kwetsbare minderheid en lopen in het Midden Oosten groot gevaar. Voor hen is verzoening met de Joden overigens geen onderwerp van belang… dat is voor hen een vanzelfsprekendheid!

Zegen en vloek.

God sprak:

…”Ik zal zegenen wie jou (Israël) zegenen, wie jou bespot, zal Ik vervloeken…” (Gen.12:3.)

Kerkleiders en andere gelovigen zouden deze Goddelijke uitspraak serieus moeten nemen. Wil je deel hebben aan Gods zegen of aan Zijn vervloeking? Wij gelovigen zullen ons pal achter Israël, Gods volk dienen op te stellen. Compromisloos. Er bestaat geen geldig bijbels excuus om dat niet te doen. Als jij je daartegen verzet, loop je God voor de voeten. Het Bijbelboek Hosea eindigt veelzeggend:

…”Wie inzicht heeft doorgrondt deze woorden, wie wijs is neemt ze ter harte. Want de wegen van de HEER zijn recht: wie rechtvaardig is verlaat ze niet, maar wie zich verzet komt ten val…”

Toegegeven, dit is geen politiek-religieus-humanistisch-correct verhaal. Hopelijk daagt dit verhaal je uit om het stof van de ‘oude’ profeten af te blazen. Toets deze woorden niet aan je gevoel, maar aan Gods Woord!

‘Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood, en de Messias zal over u stralen.’ Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. (Efe.5:14-16).

We zullen elkaar scherp moeten houden. Vuistslagen ‘in de lucht’ dienen we te vermijden. Wees wakker en vraag of God je inzicht geeft.

En ja… natuurlijk, uiteindelijk in het ‘duizendjarig vrederijk’, de periode die aanbreekt met de wederkomst van Yeshua, zal die veelgeroemde weg daar liggen, die heerbaan tussen Egypte naar Assyrië, met Israël in het midden… (Jesaja 19:23). Jazeker, dan zal er verzoening zijn tussen alle volken maar dan zal ook de Messias als Koning heersen.

We zien verlangend uit naar die dag, maar tot die tijd zullen we ons dienen te richten naar de profetieën die gelden voor vandaag! Het fysieke herstel en de terugkeer van het Joodse volk naar Israël. Kortom, laat je niet leiden door religieus-humanistische gevoelens maar door Gods opdracht in Jesaja 62: “Om Sions wil zullen wij niet stil zijn en om Jeruzalems wil niet zwijgen…”

10 reacties op “Verzoenings spagaat

 1. 1
  Mirjam Hofstra zei: op 19 July 2012 om 22:55

  Ik ben het met Bart eens. We moeten terug naar Jeruzalem. Ik heb alleen ergens wel moeite mee., En dat is dat vaak door christenen die (net als ik) achter Israel staan, Dat er weinig oog is voor de verzoening tussen christen palestijnen en messias belijdende joden. Als christen palestijnen en messias belijdende joden de handen in een slaan en elkaar om vergeving vragen en samen gaan werken voor de JOOD Yeshua ha mashiach de zoon van God. Dat zou een getuigenis geven die zijn weer ga niet kent denk ik. Want ook de palestijnen zijn in de buik van hun moeder geweven en bijna goddelijk gemaakt.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 2. 2
  Dick van Amerongen zei: op 13 May 2011 om 03:35

  Beste broeder, Bart Repko

  Wat fijn om zo duidelijk Gods woord te citeren, want zo staat het in Zijn Woord en niet anders!
  Wij hadden zondag 8 mei broeder Ton Nennie als spreker in onze gemeente en dat was zeer fijn en goed zoals hij ook heel duidelijk zegt wat de Bijbel hierover openbaart. Ja iedereen die Jezus Christus als zijn verlosser heeft aangenomen, hoort pal achter Israel te staan en zich eens in te denken wat hun door alle eeuwen heen hebben moeten doen om zichzelf te moeten verdedigen tegen de vijanden. Schande is het zoals de kerk in het verleden en jammergenoeg nog steeds te kort doen aan onze oudste broeder(s). Wij bidden voor de Vrede van Jeruzalem en roepen Vader Zegen Uw Volk.
  En ik Zegen ook jou Bart met allen die jou lief zijn in de Naam van onze Here Jezus Christus, Hij die ons kocht met Zijn Bloed.
  Wij bidden om een Engelenwacht om Israël en alle Israeliers en allen die hen zegenen heen, ook voor de komende tijd. Kom Here Jezus, kom!

  Shaloom,
  Dick

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 3. 3
  Irene de Vries zei: op 26 January 2011 om 13:39

  Van harte mee eens, dank je wel!
  Ik bid al tig jaar voor de vrede van Jeruzalem,(uit gehoorzaamheid).
  Maar nu ik er pas geweest ben met mijn dochter, heeft het land mijn hele hart!
  Lieve groetjes…

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 4. 4

  Beste Bart,
  Bedankt voor dit stuk. Helder, en diepgaande info over hoe het inderdaad werkelijk in elkaar zit! Gelukkig helpt God overal een handje mee. 2 weken geleden lagen er een aantal “Christenen voor Israel”-tijdschriften in de gebedswinkel in Woerden. Jezus heeft mij “honger” gegeven om erin te lezen. Ik kon niet stoppen – ik zoog alles in me op. In diezelfde week, in het weekend was er een predikant (Dr. Michael Brown) in Bethel Church, California. Hij stelde de “onwetendheid” over God’s volk aan de kaak die blijkbaar nog steeds heerst onder veel Christenen, ook in de VS (ibethel.tv). Vervolgens krijg ik deze week een e-mail van een hongaarse vriendin van mij, dat pastor Sandor Nemet in Hongarije een prijs heeft gekregen voor zijn inspanningen om het joodse volk bij Christenen onder de aandacht te brengen – en dan vooral in Hongarije etc. etc. Bart en Joke en team, wees zo bemoedigt, met wat God zelf ook aan het doen is! Groeten uit Holland, Petra

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 5. 5

  Weet u ook wat de reden was dat de gelovige Joden STEFANUS hebben vermoord? Hij zei dat God NIET woont in een stenen tempel. Weet u ook waarom Paulus dagelijks door de Joden werd bedreigd ? Hij leerde dat de besnijdenis in het vlees voor God GEEN betekenis meer heeft, maar wel de besnijdenis van het hart! Hij zei dat er NU geen onderscheid meer was tussen Jood en Griek ! Enz.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 6. 6
  Henk Tieben zei: op 9 April 2009 om 12:27

  Bart, bedankt voor jou heldere en opbouwende stukje. Heb zelf al vaker over het verhaal Isaak, Ismael nagedacht maar hier kom ik wat verder mee. Ook mijn hart klopt voor Israël en ik heb respect voor jou en je vrouw en dat jullie luisteren en gevolg geven aan de zachte stem van God die in jullie hart spreekt. Shalom Chaverim.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 7. 7
  Paul Baars zei: op 4 April 2009 om 03:37

  Wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht, denwelken zijn heer over zijn dienstboden gesteld heeft, om hunlieder hun voedsel te geven ter rechter tijd? Zalig is die dienstknecht, welken zijn heer, komende, zal vinden alzo doende. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij hem zal zetten over al zijn goederen.
  BLijf dus Zijn waarheid proclameren in de druk van deze tijd, opdat de Here Sion zal ontzien en van het volk zal redden en zal verbergen op een verholen plaats, wanneer de wan over het land zal gaan en de perskuip getreden zal worden, want de tijd tot Zijn dag is nog kort.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 8. 8
  Gerbrig Arends zei: op 10 November 2008 om 07:41

  Wat een prachtig stuk Bart, als je het goed vindt print ik het uit om de kerkenraad hier te laten zien hoe ik over Israel denk. BEdankt. Ga zo door om ons te bemoedigen en Gods Woord uit te leggen zodat wij er ook weer mee verder kunnen!

  Hartelijke groeten en veel zegen op je belangrijke werk! Gerbrig

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 9. 9
  Peter Burgers zei: op 24 August 2008 om 11:51

  Amen op dit vlijmscherpe verhaal. Geen tijd meer voor onbijbelse romantiek. Ik moest denken aan Joel 4. Die profetie is geen ‘geestelijke les’.
  Liefs,
  Peter

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 10. 10
  Dik van den Dool zei: op 30 July 2008 om 09:14

  eigenlijk zouden alle christenen zich achter Israel moeten scharen. Kijkend naar wat de bijbel ons zegt over het herstel van Israel en wat dat betekent in deze eindtijd. Zonder verootmoediging voor wat de christenen de Joden heeft aangedaan in de voorbije eeuwen; geen vernieuwing in de kerken van Nederland. Er heerst een enorme geestelijke strijd om Israel en wij hebben er niet voldoende oog voor. Laten we de Heer bidden om inzicht en voluit achter Gods volk blijven staan.
  Bid voor de vrede voor Jeruzalem en de wederkomst

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie

Reageer

Je email adres is nooit zichtbaar. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>