Horen, Zien en .... Zwijgen!Horen, Zien en .... Zwijgen!

Dominee, wat maak je me nou!

Gepubliceerd Friday, 13 January, 2012 in Weblogs · Weblogs Bart 25 Comments

Jerusalem, 14 januari 2012. Steeds vaker bereiken mij geluiden tijdens ontmoetingen met wandelaars op de muur, toehoorders in het land en via email van wachters die door hun voorganger of dominee op hun nummer worden gezet als zij blijk geven van hun onvoorwaardelijke liefde voor Israël. Steeds regelmatiger kom ik ze tegen, gelovigen die subtiel, of botweg te horen krijgen dat hun liefde voor Israël leidt tot onrust in ‘hun’ gemeente. Hen wordt verstaan gegeven dat er voor hen in de stal geen plaats meer is. Dominee is bang voor scheuring binnen de kudde.
Steeds meer oprechte en trouwe gelovigen worden de gemeente uitgeknikkerd.

Wat is dat voor belachelijk gedoe? Ik constateerde het al eerder, de kudde haalt steeds vaker de herders in. Theologen vertonen regelmatig een ‘horen, zien en zwijgen’ houding. Als een bijziende struisvogel duwen zij hun hoofd nog wat dieper in de vette Hollandse polderklei. Dat zal geen soelaas bieden. Israël valt niet langer te omzeilen binnen jouw gemeente.
Geestelijk leiders schieten dikwijls tekort met betrekking tot hun parate kennis ten aanzien van de profetieën die handelen over Gods herstelplan met Israël. Niet voor niks beklemtoont Petrus:

Geliefde broeders en zusters, dit is al de tweede brief die ik u schrijf. Met beide wil ik u tot een helder inzicht brengen, en wel door u te herinneren aan de woorden die de heilige profeten destijds hebben gesproken. (2 Petrus 3:1)

‘Wij leven in het “Nieuwe Verbond”, we zijn toch nieuwtestamentische christenen?’, redeneren velen. We sloten het Eerste Verbond voorgoed en negeerden voor het gemak bovenstaande dringende woorden van Petrus.

Iemand schreef mij kortgeleden: ‘De dominee waarschuwde ons om hem en de overige gemeenteleden niet lastig te vallen met onze “Israël hobby”’. Ik citeer verder: ‘De dominee vroeg zich zelfs af hoe hij de gemeente moest vertellen om van een heel volk te houden. Hij vond het ook niet belangrijk dat het heil via Israël is gekomen, hij bezit het nu toch, wat maakt het uit of hij het van A of B krijgt?’
Over liefde gesproken… (ons jaarthema is: vol van liefde, wat voor liefde? Vol van eigenliefde!)
De dominee waarschuwde mij ook dat hij mij te aardsgericht vond. En hij kon niet in het Nieuwe Testament vinden dat we worden opgeroepen om voor Israël te bidden: “De verwoesting van de Tempel stond toch zelfs voor de deur (70 na Chr.), en waar lees je dat de apostelen de opdracht kregen hiervoor als wachters op te treden, zodat dit voorkomen kon worden? Dus, eigenlijk hoef je nu niet meer zo nodig voor Israël te bidden, en zegt de Hebreeën brief niet dat Abraham een hemels Jeruzalem verwachtte?” Ik ben toen eerlijk gezegd van verbazing stil gevallen… ’

Professionele blindemannetjes

Een herkenbaar fragment en representatief voor veel reacties die ik ontvang. Deze dominee negeert bovenstaande, waarschuwende nieuwtestamentische woorden van Petrus. Hij toont pijnlijk beschamend aan geen idee te hebben van de werkelijke betekenis en waarde van de profetische, bijbelse woorden. De vervulling van talloze profetieën ontgaat deze vrome, professionele blindeman.

Hoe is het toch mogelijk dat de almachtige God, die door deze dienaren des Woords vertegenwoordigd wordt, zijn liefde voor Israël niet onder stoelen of (kerk)banken stopt: ‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Brandend van liefde neem Ik het op voor Jeruzalem en Sion…’ (Zacharia 1:14) terwijl deze geestelijk leiders Hem deze woorden onmogelijk kunnen nazeggen. Ze krijgen het niet over hun gezalfde lippen. Integendeel, ze moeten er domweg niet aan denken om deze goddelijke liefde voor Israël te verklaren aan hun trouwe gemeenteleden. Dat zou ook niet kunnen, want kennis t.a.v. Gods meesterplan met Israël is hen volkomen onduidelijk en onbekend. Voorgangers en predikanten betreden als professioneel geschoolde blindemannetjes hun kansels en samenkomstzaaltjes; ‘Israëls rol is uitgespeeld’, redeneren zij.
Val hen niet lastig met jouw Israëlpassie. We moeten coûte que coûte de kudde bij elkaar zien te houden.

Toen een vriend van mij werd uitgezonden naar een ver, exotisch land en hij door een oudste werd gezegend in de naam van de God van Abraham, Isaak en Jakob, werd hij na afloop van de dienst door de predikant op zijn vingers getikt: ‘Die God is mij te eng,’ sprak deze theoloog hooghartig. Wat zal hij vreemd opkijken als deze God van Israël binnenkort in actie zal komen.

Steeds meer oprecht gelovigen die feilloos in de gaten hebben dat Gods schijnwerpers juist gericht staan op Israël, zullen zich steeds minder op hun gemak voelen binnen deze Laodiceaanse mensenrechten kerk (Openbaring 3:14-22). Ook het overgrote deel der vrijere, evangelische en charismatische groepen strompelt mee in de rij van Israël ‘onwetenden’. Ze preken, aanbidden en soaken dat het een lieve lust is, maar het niveau van geestelijk onderscheidingsvermogen staat ver onder het aanvaardbare bijbelse peil. De woorden van de profeten zijn nagenoeg onbekend of worden standaard toegepast op ‘de gemeente’. De vervangingsleer is nog springlevend. ‘Wij staan zeker achter Israël’, hoor ik dikwijls. Op mijn eenvoudige vraag hoe deze steun er in de praktijk uitziet, krijg ik een schaapachtige blik toegeworpen. (Je weet het, ik zegen de uitzonderingen…van harte omhels ik de Israël getrouwen!)

Dat belooft wat

God is opgestaan om zich over Sion te ontfermen. (Psalm 102:14). Hij zal de vervallen hut van David weer herstellen en opbouwen. (Amos 9:11). Nee, beste leiders, deze vervallen hut van David heeft geen betrekking op de lofprijs- en aanbiddingsactiviteiten van je gemeente. Met deze ‘Succot Hallel’ wordt Israël bedoeld. Lees het hoofdstukje in Amos voor de aardigheid eens door. Niet de christelijke kerk wordt herbouwd, maar de vervallen hut van David, Israël zal weer worden opgebouwd. Wat zullen we vreemd en verrast opkijken als God zich Hoogstpersoonlijk gaat bemoeien met deze herstelwerkzaamheden. Beteuterd en geschokt zullen we aanschouwen hoe God zijn machtige daden en wonderen zal uitvoeren: ‘De volken zullen het zien en beschaamd staan, beroofd van hun kracht, doof en met de hand op de mond. Ze zullen stof likken als een slang, als dieren die kronkelen over de grond. Sidderend zullen ze uit hun burchten (kerken) komen, vol ontzag voor de HEER, onze God. Ze zullen u vrezen!’ (Micha 7:16-17)

Dat belooft wat! Pas als God zijn majestueuze wonderen toont in Israël, zal het tot de vrome goegemeente doordringen dat al die ondubbelzinnige profetieën die handelen over het herstel van Israël, geen hobby van God of van zijn trouwe kinderen is, maar de nuchtere werkelijkheid.

Er is geen speld tussen te krijgen, wij leven in de beslissende tijd waar jij en ik een keuze zullen moeten maken. Kom te voorschijn. Neem je Gods Woord, inclusief de talloze heilsprofetieën serieus, of luister je gedwee naar het politiek correcte gebazel van je dominee of voorganger? Laat je je door de fijne voorganger in een comfortabel genadeslaapje wiegen of sta je op?

Het speelkwartier is voorbij! God roept een heilige rest naar voren. Wachters die er niet langer het zwijgen toe doen. Op de muren van Jeruzalem, of in je kerk/gemeente. Zeker, het risico dat je geestelijk leider je de mond tracht te snoeren is levensgroot aanwezig. Maar het eeuwenlange stilzwijgen zal doorbroken worden.
De kerk zweeg tijdens Hitlers naziregime, we zwijgen opnieuw. Van Elie Wiesel stamt de uitspraak: ‘Wie toen zwegen, zullen nu opnieuw zwijgen.’

Voorgangers en predikanten, u bent niet te verontschuldigen. Jarenlang zat je gebogen over je theologie-boeken. Maak de kudde niet wijs dat de rol van Israël nagenoeg is uitgespeeld. Jij moet beter weten! Maak je geen illusie, je zult niet langer in staat zijn de kudde te controleren of te manipuleren. Wachters zullen zich niet langer met een kluitje het vervangingsbos laat insturen. Kom tot inkeer.
Ik realiseer me heel goed dat dit krachtige woorden zijn. Ik spreek ze niet lichtvaardig. Dankbaar respecteer ik de uitzonderingen. Als wachter richt ik me niet op ‘goed volk’. Een wachter gooit een steen als er gevaar dreigt. Wie de schoen past…

Wachtersdag

‘Wie neemt ons bij de hand’, horen we steeds vaker. Na een bezoek aan de muren van Jeruzalem en het ontvangen van toenemende openbaring t.a.v. het grote aantal profetieën dat voor onze ogen vervuld wordt, klinkt steeds vaker deze oproep. Er is sprake van een groeiend gevoel van ‘heilige ontevredenheid’ met het aangeboden geestelijk voedsel. De christelijke ‘doctrine’ brokkelt af. Theologische tradities, kreten en slogans zijn grondig aan toetsing en revisie toe. Eeuwenlang hebben we Israël naar de duistere krochten van onze gemeente gedumpt. Die tijd ligt achter ons. God Zelf positioneert zijn geliefde volk opnieuw in het centrum van zijn handelen. Mis de boot niet. Ontwaak en zie.

We hebben besloten om een wachtersdag te organiseren met het doel zoekende, en hongerige wachters met elkaar in contact te brengen. Er zal een beweging ontstaan van trouwe gelovigen die Israël de plek toewijzen die in evenwicht is met Gods Woord en plan.
Zodra een datum en locatie bekend is zullen we deze publiceren.

Overweeg om dit jaar naar Israël te komen en wandel enkele dagen met ons mee over de hoge muren van Jeruzalem. Ik kijk naar je uit!

25 reacties op “Dominee, wat maak je me nou!

 1. 1
  Henk Brom zei: op 8 October 2013 om 00:06

  Beste Bart en Joke bij ons in de gemeente is een groot wonder aan de gang, om in het kort te gaan het was voor mij altijd mijn liefste wens en gebed, dat de gemeente inzicht zou krijgen in G’d handelen jegens Zijn oogappel Israél alles werd namelijk aan de gemeente gegeven, ook de uitleg van het dal met de dorre beenderen ja alles doodleuk voor de gemeente. G’d heeft mijn gebed en wens van nog een broeder verhoord er gebeurd nu een ontwaken in de gemeente een verandering van denken er gaan nu steeds meer broeders en zusters naar Israél en komen totaal anders terug met hun verhalen van het is zoiets als thuiskomen. En nu mijn allergrootste wens die in vervulling gaat Donderdag 10 October Vlieg ik met een lieve broeder en zuster uit de gemeente naar Israél en zijn daar in een hotel in Jerusalem en hopen jou dan te ontmoeten op de muren van Jerusalem we zullen niet zwijgen want Israéls G’d, is ook onze G’d.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 2. 2
  Ed Verhoeven zei: op 20 December 2012 om 13:07

  iemand met een kritische geest hoeft niet altijd op alles en iedereen kritiek te hebben! Het steeds maar bekritiseren van elkaar geeft aan dat wij geen discipelen van Jezus / Jeshua kunnen zijn – het is immers de liefde onder elkaar die daarvan getuigt.

  shalom, ed

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 3. 3
  Burgers zei: op 22 February 2012 om 17:02

  Beste Bart,

  We zijn zo dankbaar dat we door jouw roepen wakker zijn geschud! We wisten dit allang, maar toch zwegen we… Bedankt voor je boek, waarin we een weg geopend zien hoe we nu verder moeten. De Bijbel is opnieuw opengegaan en straalt als nooit tevoren! De God van Israel is opgestaan om zich over Sion te ontfermen. Met hart en ziel zal Hij het volk van Israel terugplanten in hun land. Welke gelovige wil niet Zijn waar Zijn hart is? Als Hij zo trouw is aan Zijn volk, dan is dat een teken van hoop en troost, dat deze God volkomen betrouwbaar is! Ook voor wie uit de heidenvolken bij Hem schuilen!
  De Heer zegene jou en Joke vanuit Sion!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 4. 4
  Luut van den burg zei: op 11 February 2012 om 01:19

  Ik ben verbaasd dat ik deze column tegenkom, want ik heb net zo’n situatie meegemaakt in mijn kerk, dat mijn voorbede niet werd opgepikt Israëlzondag 2011: Psalm 25:22 en ook niet een gedicht werd gehonoreerd van Co ‘Hart:Dit volk staat in Gods hand gegrift.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 5

   Beste Luut, laat je niet ontmoedigen en uit het veld slaan. Je ziet dat je niet de enige bent. Om Sions wil zullen we niet langer zwijgen, ook als dat betekent dat je roep wordt afgewezen door je geestelijk leider(s). De God van Abraham, Isaak en Jakob zal je niet in de kou laten staan…

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 5. 6
  AD vd Heuvel zei: op 5 February 2012 om 22:27

  Wat is dit nou weer voor een rare roeptoeteraar..?

  Lekker makkelijk dat generaliseren; het uitkiezen van een zondebok-groep (voorgangers), over hun rug op hen afgeven en hen zo indirect tot mikpunt en pispaal maken, dat hebben we al vaker gezien. Daar hoeven we niet heel ver voor terug in de geschiedenis.

  Nee, valt me tegen.
  En wat moet je met een wachter die blijkbaar dolgraag zelfvoldaan in de schijnwerpers staat?
  Op dit soort zelfbenoemde ‘wachters’ zit ík in elk geval niet te wachten. Laat staan dat ik me wens te scharen in een groep schaapachtige ja-knikkers.

  Het zou Bart Repko sieren als hij niet óver mensen uit zijn mikgroep praat maar mét deze mensen.

  VrGr AD

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 7

   Beste Ad, kom een keertje naar Jeruzalem. Schellen zullen van je ogen vallen. Overigens, zo groot is die groep schaapachtige ja-knikkers niet, hoor…
   Ik kijk naar je uit!

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
   • 8
    AD vd Heuvel zei: op 29 February 2012 om 00:59

    Beste Bart,

    ik had al een tijdje hier niet gekeken nadat ik enkele keren tot mijn teleurstelling mijn ‘tegengas’ in de lijst van reacties gemist had. Inmiddels wél geplaatst dus dat verdient een compliment! -bij dezen- los van het oneens zijn met de vorm (i.t.t. inhoud) van het betoog. Overige discussie hebben we reeds gevoerd. Hoewel ik graag open sta voor elke schellen-van-de-ogen ervaring, zie ik niet gebeuren dat ik met je meeloop. “Bloom Where You’re Planted”

    | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 9
   itsmetoo zei: op 16 March 2012 om 20:33

   Beste heer v/d heuvel,

   Volgens mijn bescheiden mening verwart u hier 1 zaken:
   -1. het in de schijnwerper plaatsen van de gevaren van dwalende vervangingsleer in kerken en JHWH Zijn Liefde voor Israël,

   en

   -2. Zelf in de belangstelling willen staan.

   Ook Johannes de Doper zou onbedoeld TOCH in de “schijnwerper” hebben gestaan toe hij aandacht vroeg voor de komst van onze Here Jezus Christus.

   @ heer Repko, super goed dat u doet, de misleide schaapjes in te vele kerken, de ogen laten openen.

   Weet iemand of er een lijdt bekend is van kerkgemeenten waar men WEL de vervangingsleer verwerpt en actief wekelijks bidt voor Israël?

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 10
   johan tolsma zei: op 19 March 2012 om 21:00

   Hallo Ad

   in Ezechiel 34 lees ik dat herders geen herders meer zijn maar dat Jezus onze Herder zal zijn

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 6. 11
  Nell den Hartog-Boer zei: op 3 February 2012 om 12:48

  Hei Bart!

  Bedankt!

  Helemaal mee eens! Zie uit naar de ‘wachterdag’!

  De Zegen van Israels G’d toegebeden voor het wachterwerk op de muren.

  Graag wandel ik weer eens mee en tot die tijd wees ik een wachter op mijn plaats hier!

  Lehietra’ot

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 7. 12
  simon zei: op 2 February 2012 om 16:52

  het is niet niks als je zoveel jaren geleerd heb hoe je debijbel moet uitleggen enze komen je dan vertellen dat je eerst maar eens moet gaan leren lezen

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 8. 13
  Sonia zei: op 2 February 2012 om 14:58

  Oktober 2011 was ik met loofhutten in Israël en ging mee met de wachters op de muren. Een aanrader voor iedereen. Dat de vervangingsleer zo welig tiert is omdat de bijbel niet meer “letterlijk” genomen wordt. Als je vergeestelijkt wat er staat, dan kan je het naar je eigen idee interpreteren. Daarom…. terug naar de letter van de bijbel. Er staat geschreven “kom uit van haar mijn volk”, waaruit? Uit al die kerken die de vervangingsleer aanhangen. Moge Gods Heilige Geest alle ogen en oren openen. Am Yisraël Chai.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 9. 14
  A. Roest zei: op 2 February 2012 om 12:43

  Lieve mensen van Never be Silent,
  Er zijn ook gemeenten die zeggen pro Israel te zijn, en dit dan kenbaar maken door bv een Joods recept uit een kookboekje te halen en dat in het kerkblad te plaatsen. Dan hebben ze hun geweten weer even kunnen sussen….Kom je dan vervolgens met de opmerking dat de wereld vanuit Israel geregeerd zal worden, dan is men niet thuis en kraait de Vervangingstheologie koning…

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 15
   Micha zei: op 2 February 2012 om 12:53

   @Roest,
   … Er zijn ook gemeenten die zeggen pro Israel te zijn, en dit dan kenbaar maken door bv een Joods recept uit een kookboekje te halen en dat in het kerkblad te plaatsen…

   LOL; goeie.

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 10. 16
  randy zei: op 1 February 2012 om 18:31

  Hoi Bart,

  Met veel enthousiasme heb ik deelgenomen aan een wandeling over de muur onder begeleiding van broeder Albert. Ik heb na deze wandeling zelfs een vriend mogen zien los komen van de vervangingstheorie! Geweldig! Maar toen kwam de maar…ik was verheugd om vandaag iets te lezen over je op CIP. Helaas vind ik de toon nogal verdeeldheid zaaiend, ben ook je boek aan het lezen (over de helft) en ook daarin vertel je graag te willen “wakkerschudden”. Ik geloof echter dat een wachter het volk wilt helpen (hij is namelijk één van hen). Ik zou zeggen vertel je verhaal…blaas de trompet maar ga (nog) niet gericht met stenen mikken…nederlanders reageren nooit positief op persoonlijke aanvallen heb ik geleerd, probeer daarom deze zaak opbouwend onder de aandacht te brengen. Niet wat er mis gaat maar wat we kunnen leren….dat daagt uit. Shalom!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 17

   Dank voor je reactie, Danny, maar ik zal blijven gooien… De tijd van pappen en nathouden is echt voorbij. 2000 jaar christelijk stilzwijgen is toch welletjes…? Wachters gooien overigens niet naar mensen, maar kegelen de foute vervangingsleer omver.

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 11. 18
  Riet de Krijger zei: op 1 February 2012 om 16:58

  Jezus leeft, God komt door Hem tot Zijn doel met Jood en Heiden—
  Hij vergadert voor Zich een volk voor Zijn Naam,
  waarna Hij de vervallen hut van David weder opricht,
  opdat het overige deel der mensen de Here zouden zoeken! te lezen in het Woord: Hand.15: 14-18
  SHALOM Riet

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 12. 19
  Croix zei: op 31 January 2012 om 13:50

  Wat ik soms wel eens zorgelijk vindt is dat sommige mensen zich meer met Israël lijken bezig houden, dan te kijken naar de zorgen in hun eigen buurt. Mij steekt dat soms.

  Ik ben het vaak niet eens met de politieke standpunten van de Staat Israël. Dat bespreekbaar maken leidt soms tot overtrokken felle reacties.
  Israël is de oogappel des Heren. God moet haar hoeden en zij zal zich door God moeten laten hoeden. Ik vind het lastig om mijn rol in dat geheel te zien. Vooral omdat Israël zo ver weg lijkt en ik hier in Nederland zo veel nood zie.
  Croix

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 20
   frans de boer zei: op 1 February 2012 om 13:09

   beste Croix

   ik ben ook zo iemand die er veel mee bezig is maar juist om dat veel mensen in de kerken er totaal niet mee bezig zijn , wij moeten niet naar politieke standpunten kijken maar naar bijbelse standpunten

   veel zegen

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 13. 21
  Theo Oppedijk zei: op 25 January 2012 om 14:46

  hallo Bart,
  Goed nieuws dat er een wachterdag komt!
  Ik zie er naar uit!
  Theo
  Drachten

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 14. 22
  Geertruida zei: op 16 January 2012 om 14:08

  Lieve Bart en Joke (trouwe wachters!), van harte met je eens! Maar wat zo jammer is dat degene waar dit vooral voor bedoeld is dit nu juist niet lezen. Misschien een optie om te vragen of deze column in alle landelijke bladen van Nederland mag staan of alle kerkbladen……wie weet! Ook wij hebben het als gezin ervaren de afgelopen maanden, neem je het op voor Zijn Volk Israel en gooi je een steentje zoals je dat zo mooi beschrijft in je boek “steen door de ruit” dan moet je echt tot inkeer komen, want we mogen in ieder geval niet meer deelnemen aan het Avondmaal, dan kun je daar toch niet meer blijven? Je weet niet meer wat je mee maakt hier in Nederland en daarom zijn wij soms wel eens een beetje “heilig jaloers” op je, maar wij bidden en staan als wachters om jullie heen!

  God bless you!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 23

   Beste Geertruida, ongelooflijk om te lezen dat jullie niet mogen deelnemen aan het Avondmaal vanwege jullie uitgesproken standpunt voor Israël.
   We zijn ver afgedreven van onze Joodse wortels…Wie keert dit schip? Ik kijk naar je uit op de muren van Jeruzalem! Bart

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 15. 24
  Bert van Berkel zei: op 15 January 2012 om 13:02

  Als de kudde naar de hieligegeest luisterd en de herder niet : Raken ze elkaar kwijt !!
  Luister naar de geest van GOD niet naar de mens !
  Satan kan ook uit de bijbel voor lezen maar hij begrijpt er ook niets van !!
  Zonder de geest van GOD is de bijbel een onbegrijpelijk boek !
  Ik woon in Transelvanie en versta de taal niet, de hielige geest leert mij wat ik weten moet.
  Hoe weet ik anders dat in het boek
  STEEN door de RUIT moets kopen en lezen.
  Mijn gezin wil zo snel mogenlijk naar Jerusalem om meer geestelijk voedsel te eten !!

  Godszegen voor jou en je familie !!!!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 16. 25
  Henk Vermeule zei: op 13 January 2012 om 22:07

  Wachters, het werd voor de meesten van ons toch al tijd het enkeltje Rome te ruilen voor een reis van eeuwigheidswaarde richting Jeruzalem.
  Israel ziet ons aankomen:
  Ook jij zult een volk ontbieden dat je nog niet kende, en een volk dat jou nog niet kende zal zich haasten om bij je te zijn, omwille van de HEER, je God, de Heilige van Israël..
  We houden van de broeders, het instituut (kerk) heeft afgedaan.
  Laten we ons haasten, de heilige van Israël lijkt haast te hebben.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie

Reageer

Je email adres is nooit zichtbaar. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>