De kloof wordt wijder

Gepubliceerd Wednesday, 25 April, 2012 in Weblogs · Weblogs Bart 5 Comments

Jeruzalem, 24 april 2012. We vieren deze dagen Jom Ha’atsmaoet, Onafhankelijkheidsdag. Op 14 mei 1948 werd door Ben Goerion de Onafhankelijkheidsverklaring uitgesproken. De (her)geboorte van de staat Israël was een feit. Een ieder die vandaag een bezoek brengt aan Israël zal onder de indruk komen van de enorme prestatie die het geplaagde Joodse volk geleverd heeft. Binnen een tijdsbestek van zo’n kleine 65 jaar heeft Israël een complete gedaanteverwisseling ondergaan. Van een achtergebleven en ernstig verwaarloosd stuk grondgebied, heeft de Joodse bevolking dit land tot een krachtige en gezonde natie opgebouwd. Israël heeft zich een plaats veroverd bij de meest ontwikkelde landen van de wereld.

Miljoenen Joden keerden terug naar hun door God beloofde land. Honderdduizenden van hen werden (zo’n 800.000) uit hun Arabische woongebied verjaagd.
De piepjonge staat Israël stond voor de bijna onmogelijke taak om deze enorme influx van Joodse vluchtelingen in goede banen te leiden. Nee, er werd geen speciale VN vluchtelingenorganisatie in het leven geroepen. Toch zul je, in tegenstelling tot hun Arabische medevluchtelingen, geen Joodse vluchtelingenkampen tegenkomen in Israël. Alleen al de gedachte om een vluchtelingenprobleem in stand te houden voor politieke doeleinden (zoals het geval is t.a.v. het Palestijnse vluchtelingenvraagstuk) staat volkomen haaks op de Joodse ziel en denkwijze. Geen poging wordt onbenut gelaten om van het beloofde land een ‘parel onder de landen van de wereld’ te maken. (Ezechiël 20:6)

De omringende islamitische landen laten geen kans voorbijgaan om de wederopbouw van Israël te dwarsbomen. De dag na het uitspreken van de Onafhankelijkheidsrede vielen vijf vijandige legers het prille, net geboren landje Israël binnen. Zij zouden dit Joodse baby’tje wel even een voortijdige wiegedood bezorgen. Het liep anders, zoals alle opvolgende islamitische vernietigingsoorlogen anders verliepen dan gedacht. Schaamtevol beten de, door haat verblinde, moslimstrijders diep in het hete woestijnzand. Steeds weer opnieuw. En na elk conflict wonnen de Joden meer land terug. Beloofd land! Steeds opnieuw reikten Joden de Arabische vijand de vredespijp aan. Hooghartig wezen zij deze af. Israël ging tot het uiterste. Twee maal boden zij de Palestijnse vijand 95% van Samaria en Judea aan. Het onwaarschijnlijk ruime aanbod werd van de hand gewezen. Vandaag geloven maar weinigen in een vredevolle oplossing van het Palestijnse Probleem.

Chaos in de omringende landen

Terwijl in de omringende islamitische landen sprake is van grote politieke onrust en chaos, lijkt Israël daarvan te profiteren. Natuurlijk houdt de Iraanse nucleaire grootspraak de gemoederen bezig, maar binnen Israël is sprake van een wat vreemd aandoende rust. Maar niemand twijfelt aan de beperkte houdbaarheid van deze rust. Het wordt algemeen gezien als de stilte voor de storm. De onrust in de buurlanden belooft weinig goeds. Egypte heeft haar oliedeal met Israël opgeschort. (Israël is voor ruim 40% afhankelijk van olie uit Egypte).
De ontwikkelingen in dit buurland worden met argusogen bekeken. De Bijbel spreekt van een vijandige omsingeling met de bedoeling Israël in de islamitische houdgreep te nemen. (Zacharia 12) De situatie zal zeer dreigende vormen aannemen. Maar God Zelf zal een stokje steken voor deze heilloze plannen. Israël zal niet het onderspit delven. Integendeel, de vijand zal vernietigend verslagen worden… ‘maar op de Sion, in Jeruzalem, is een toevlucht te vinden.’ (Joël 3:5) Verderop in dit actuele bijbelboek lees je: ‘De HEER brult vanaf de Sion, Hij gromt vanuit Jeruzalem, zodat hemel en aarde beven. Maar voor Zijn volk is de HEER een toevlucht, Israël biedt Hij bescherming.’ (Joël 4:16)

Vandaag beleven we het voorspel van een groot conflict. Het is een geestelijk conflict. Duistere machten maken zich op voor een definitieve poging om Israël en haar Joodse bevolking te elimineren. De vijand weet donders goed dat zijn tijd er nagenoeg opzit. Hij is redelijk goed op de hoogte van het eindscenario. Hij weet dat God Zelf zal terugkeren naar Sion (Jer.31:3, Psalm 102:14) en zal gaan wonen op de berg Sion, het huidige tempelplein (Psalm 132:13,14). Vandaag staat dit tempelplein onder gezag van het islamitisch geestelijk gezag (Waqf). Je kunt op je klompen aanvoelen dat dit gezag zal moeten plaatsmaken voor de God van Abraham, Isaak en Jakob. Dat zal niet zonder slag of stoot gebeuren. Bovendien weet Satan dat Gods eniggeboren Zoon, Jeshua zal terugkeren naar zijn volk Israël. Niet als lam, maar als leeuw van Juda. De tijd dat Hij over zich heen laat lopen is eeuwig voorbij. Kortom, Satan weet dat zijn tijd er nagenoeg opzit en weet van gekkigheid niet wat hij moet verzinnen om dit vaststaande draaiboek te dwarsbomen. Als neutraal toeschouwer houd je je hart vast.

Toch spreekt de Bijbel klare taal over de afloop van deze satanische wanhoopspoging.
In de profeten lees je: ‘Als in de dagen van zijn bevrijding uit Egypte laat ik dit volk (Israël) wonderbaarlijke daden zien. De volken zullen het zien en beschaamd staan, beroofd van hun kracht, doof en met de hand op de mond. Ze zullen stof likken als een slang, als dieren die kronkelen over de grond. Sidderend zullen ze uit hun burchten komen, vol ontzag voor de HEER, onze God. Ze zullen u vrezen! (Micha 7:15-17)

‘Als in de dagen van Egypte’. We weten dat het beloofde volk verlost werd uit Egypte. We weten dat de farao er alles aan deed om deze bevrijding te dwarsbomen. God sloeg Egypte met vernietigende plagen, maar het land Gosen werd ontzien! Dat stukje grondgebied waar het volk van Israël woonde werd gespaard. Zelfs toen een onontkoombare vernietiging dreigde, en Israël in de val leek te zijn gelopen, opende de Schelfzee zich! Het volk ontkwam, de aartsvijand verdronk en werd vernietigend verslagen. Zo zal het eindscenario zich ontvouwen. De dreiging zal enorm zijn. Geen pelgrim zal het in zijn hoofd halen om in deze dagen een ‘fijne Israëlreis’ te maken, maar voor wachters zullen deze dreigende omstandigheden juist het signaal zijn om naar Sion te trekken om hun strategische positie op de muren van Jeruzalem innemen.
Gelovigen worden in dit huidige, betrekkelijk rustige, seizoen toegerust om in de komende, ernstige dagen gereed te staan om hun koffers te pakken. Niemand kan je precies vertellen wanneer deze levensbedreigende dagen zich zullen aandienen, maar zo lang zal het niet meer duren. God zal met haast handelen. (Jesaja 60:22) Overigens hoef je je niet door angst te laten verlammen. God weet wie bij Hem schuilen (Nahum 1:7), Hij heeft alles onder controle. Hij is de soevereine Regisseur.

Je zult bemerken dat het overgrote deel der christenheid zich niet zal kunnen vinden in deze toekomstvisie. Angstig kruipen zij weg onder de veilige rokken van hun geestelijk leiders.

De kloof die ontstaat tussen de kritische, door mensenrechten geleide gelovigen en de kleine groep, door Godsrechten geleide volgelingen van Jeshua zal zich steeds krachtiger gaan aftekenen. De kloof wordt dieper en wijder. Scheuring zal onvermijdelijk zijn. Dat proces moet plaatsvinden. Een heilige rest zal zichtbaar worden. Je kunt je niet langer verbergen. Een ieder zal zich moeten uitspreken.
Israël zal de aanleiding zijn van deze geestelijke herschikking op het kerkplein. Dat proces is inmiddels in volle gang. Wij vangen steeds vaker en krachtiger geluiden op over deze ontwikkeling.
Enerzijds ontstaat er een steeds krachtiger groeiende beweging van gelovigen waarvan de ogen geopend worden. Onvoorwaardelijk stellen zij zich op achter Gods oogappel, Israël. Zij kunnen niet meer zwijgen, al zouden zij willen… Aan de andere kant neem je toenemende tegenstand en irritatie waar t.o.v. Israël. Daartussen beweegt zich een enorm grote groep ‘onwetenden’. Zij hebben domweg nog nooit het Israël Verhaal gehoord binnen hun gemeente. Onder deze groep bevinden zich veel potentiële wachters. Als wij spreken op bijeenkomsten komen veel ven deze onwetenden naar ons toe met steeds weer dezelfde, op licht verontwaardigde toon gestelde vraag: ‘Waarom heb ik hier nog nooit iets over gehoord in mijn kerk of (charismatische) gemeente?’

Wachtersdag

Mede om aan deze onwetendheid een eind te maken en om de ‘kleine, heilige rest’ die onvoorwaardelijk Israël steunt een hart onder de riem te steken, organiseren wij een wachtersdag op 9 juni. (zie elders op de homepage). Gelovigen die zich achter Israël opstellen worden steeds vaker naar de zijlijn van hun gemeente gemanoeuvreerd. Predikanten en (geestvervulde) voorgangers willen geen gedonder in ‘hun’ gemeente. Onvoorstelbaar als je weet dat Israël de spil is waar Gods Woord, en Gods reddingsplan voor de wereld om draait.  Lieve vrienden en medegelovigen keren je plotsklaps de rug toe, zodra jij je bekend maakt als wachter. Eenzaamheid is onontkoombaar. Israël is een grote steen waaraan niet alleen de wereld zich stoot en vertilt, maar waaraan, vreemd genoeg, ook massa’s christenen zich vertillen. Anti-Joodse gevoelens gieren plotsklaps door de kerk. Ook veel ‘geestvervulde’ charismaten delen in deze anti Israël malaise.

Als jij de indruk, of overtuiging hebt dat jij geroepen bent om deel uit te maken van het ‘wachtersgilde’, kom naar de wachtersdag. Geef je op. We zullen in actie moeten komen. Wachters spreken dikwijls de wens uit om met elkaar in contact te komen.
We willen deze vriendschappen stimuleren en faciliteren. Ook richt ik me speciaal tot mijn Vlaamse vrienden. Ook in België is sprake van een heilige rest die zich onvoorwaardelijk opstelt achter Israël.

We feliciteren Israël met haar 64ste verjaardag en zien uit naar de ontknoping van Gods geweldige herstelwerkzaamheden van de vervallen hut van David. (Amos 9:11-15). Wij, gelovigen-uit-de-heidenen worden van harte uitgenodigd om Hem daarbij te assisteren. ‘Maak de weg vrij voor het (Joodse) volk. Ruim baan! Effen de weg en verwijder de stenen…’ De voorbereidingen zijn in volle gang.

Ik kijk naar je uit, de 9e juni in Amersfoort of anders…op de muren van Jeruzalem!

5 reacties op “De kloof wordt wijder

 1. 1
  Henk Vermeule zei: op 15 May 2012 om 16:31

  De kloof wordt smaller.
  Naarmate er meer inzicht komt over de waarheid,
  zullen meer mensen de overstap maken, van Rome naar Jeruzalem.
  Jezus werd 33 jaar, Israël is aan haar 32e regering, de kloof wordt smaller.
  De kindermoord in Egypte rond Mozes, later in Israël rond Jezus.
  Abortus is nu wereldwijd geaccepteerd: voor de verlosser komt, gaat de briezende leeuw tekeer.
  Joden waren verblind voor het levende Woord,
  wij voor het geschreven woord, de kloof word smaller..

  Opdat zij één zijn, zoals Wij één zijn.
  Geen kloof meer, voor wie oren heeft en hore
  ogen om te zien
  Wat de eeuwige in Israël doet!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 2. 2
  Peet zei: op 28 April 2012 om 14:45

  Afgelopen maandag meegelopen op de muur, wat een ervaring! En bemoediging, dat dit gebeurd. Was voor het eerst van mijn leven in Israël, ben ook zwaar onder indruk van de moed en het doorzettingsvermogen van dit volk, de vechtlust, de overlevingsdrang die overal te zien en te ervaren is. Door negen dagen door Israël getrokken te zijn en alles met eigen ogen gezien te hebben, is mijn liefde tot Israël gegroeid en zal mijn gebed zich verdiepen voor hen die God’s volk genaamd worden. De belofte zijn er, maar er is helaas nog weinig van te zien, tenminste v/h geestelijk herstel. De opbouw v/h land is al heel ver, al moet er nog veel worden gedaan. Daarom is het zo mooi om er bij de Heere op aan te dringen, om Zijn belofte waar temaken.
  Veel wijsheid en kracht om met dit ‘werk’ door te gaan.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 3. 3
  Dre de Zeeuw zei: op 26 April 2012 om 11:32

  Broeders en Zusters.
  Ik ben nu twee keer in Israel geweest en mee wezen wandelen op de muren van Jeruzalem, en het Volk van Israel Zijn Oogappel in mijn hart gesloten.
  Ik wil reageren op bovenstaand stukje waar staat geschreven: “Gelovigen die zich achter Israël opstellen worden meestal naar de zijlijn van hun gemeente gemanoeuvreerd. Predikanten en (geestvervulde) voorgangers willen geen gedonder in ‘hun’ gemeente.” Laten we oppassen dat wij die geènt zijn in het Volk van God niet dit soort zinnen gaan neerzetten zoals bovenstaande want hier zit een veroordelende ondertoon in naar voorgangers en dat dat mij pijn als Christen zijnde. Ik geloof ook dat er veel meer gesproken en gebeden moet worden voor het Volk van God. Maar het Evangelie moet overal verkondigd worden niet alleen in Israel. De wereld heeft Yeshua nodig. Zo ook het Joodse Volk
  Laten we voor elkaar blijven bidden en zorgen dat er niet nog meer verdeeldheid kom onder elkaar maar mekaar blijven bemoedigen. Laten we kijken naar Hij die zal komen en zal komen door de Poorten van Jeruzalem en de wereld zal zien wie Hij is.
  Shalom Dre

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 4

   Beste Dre, dank voor je bericht. Ik heb het woordje ‘meestal’ gewijzigd in ‘steeds vaker’. Verder kan ik niet gaan. De veroordelende toon is voor hen die de schoen past…Gelovigen die voor Israël in de bres staan zullen zich niet aangesproken weten. Verdeeldheid zal onvermijdelijk zijn. Met of zonder voorbede…Israël zal haar plek terug moeten krijgen binnen de gemeenschap van gelovigen. Lees het hoofdstuk ‘Stop eens met de bidstond’ uit mijn boek ‘Steen door de ruit’, en je begrijpt wat ik bedoel. Zeker, ‘de wereld’ heeft Jeshua nodig, maar…Jeshua is niet los verkrijgbaar. Evangelisatieacties die de eniggeboren Zoon Jeshua verkondigen losgesneden van Gods eerstgeboren zoon Israël deugen niet. Jeshua en Israël zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is natuurlijk goed om elkaar te bemoedigen, maar…wakker schudden is beter! Tot ziens op de muren van Jeruzalem.

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 4. 5
  Bert en Corry Bax zei: op 25 April 2012 om 23:52

  Hallo lieve mensen,
  We hebben weer geboekt en zullen van 23mei tot 30 mei met jullie mee willen lopen op de muren om voor Gods volk op de bres te staan.
  We zien er naar uit om ook jullie weer te ontmoeten
  veel liefs uit Zeeland

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie

Reageer

Je email adres is nooit zichtbaar. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>