Benjamin Netanyahu

Afscheidsspeech Verenigde Naties

Gepubliceerd Monday, 24 December, 2012 in Weblogs · Weblogs Bart 12 Comments

In het bijbelboek Numeri komen we een opmerkelijke profetie tegen; Bileam was door Balak ingehuurd om Israël te vervloeken. Een engel greep in en sommeerde Bileam alleen te zeggen wat de Heer hem in de mond zou leggen. In plaats van Israël te vervloeken, zegende Bileam Israël juist: ‘Hoe kan ik vervloeken wie door God niet is vervloekt?’
Vervolgens spreekt Bileam:

‘Ik zie hen (Israël) vanaf de top van de rotsen, ik neem hen waar vanaf de heuvels, een volk dat afgezonderd leeft, zich niet verbindt met andere naties.’ (Numeri23:9)

Deze vaststelling lijkt op het eerste gezicht niet zo bijzonder, toch sprak Bileam deze profetische woorden in opdracht van de Heer. Bileam zag het volk Israël, als een apart gezet volk, dat zich niet verbindt met andere landen. Natuurlijk kennen we de tekst waar God Israël verkiest om: ‘anders dan alle andere volken op aarde, zijn kostbaar bezit te zijn’. (Deut.7:6)
De rest van de volken hebben het maar wat moeilijk met deze uitspraak.
God houdt immers van iedereen even veel? Velen kunnen zich niet verzoenen met deze uitverkiezing van Israël. ‘Een schandaal van exclusiviteit’ bazelde een theoloog.

Steeds meer raak ik ervan overtuigd dat deze woorden meer dan ooit van toepassing zijn op de tijd waarin wij leven. Israël trok zich niet zoveel aan van deze profetische uitspraak. Zij wilde, net als alle andere volken, erkend en bevestigd worden. Israël wilde niet apart blijven. Ze wilde ook deel uitmaken van de familie der volken.

Israël sputterde tegen. Zij wilde een koning, tegen het dringende advies van Samuël in. We lezen: ‘Dan pas zullen we gelijk zijn aan andere volken…’ ( 1Sam. 8:20)
Wat Israël ook probeerde, het lukte niet om door de andere volken erkend te worden. Ze werden verstrooid over de vier windstreken van de aarde. Israël kent een geschiedenis van afwijzing, uitzetting, verdrukking en moord.

Ten slotte greep God zelf in. Na tweeduizend jaar van rondzwerven stond Hij op om zich weer over Sion te ontfermen. (Psalm 102:14) God nam zelf het heft in handen. De staat Israël werd opnieuw geboren. Talloze profetieën werden, en wórden onder onze ogen vervuld. Het volk keerde terug naar haar Beloofde Land. De vervallen hut van David wordt weer opgebouwd. (Amos 9:11)

Resolutie 181
Op 29 November 1947 vond in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een beslissende stemming plaats. De kruitdampen van de Tweede Wereldoorlog waren nauwelijks opgetrokken. Het Joodse volk was bijna in haar geheel vernietigd. De familie der volken was er van overtuigd dat het Joodse volk recht had op een eigen land. Er werd gestemd over een Verdeelplan dat tot doel had het speldenknopje woestijngrond dat onder Brits Mandaat viel, op te delen in een lappendeken van Joods en Arabisch land. Jeruzalem zou geïnternationaliseerd worden. De Arabieren weigerden in te stemmen met dit Verdeelplan, de Joden stemden mokkend in. Van het oorspronkelijk aan de Joden beloofde Mandaatgebied, inclusief het huidige Jordanië, zoals omschreven in de Balfour Verklaring, bleef maar een fractie over.
Dit Verdeelplan werd door de meerderheid van de volken goedgekeurd.
Toen Ben Goerion op 14 Mei 1948 de Onafhankelijkheidsrede uitsprak, werd de hergeboorte van de staat Israël uitbundig gevierd. Lang konden de Joden niet genieten van hun eigen land. De volgende dag werd Israël aangevallen door Arabische legers.
De rest is bekend; Israël kende geen dag vrede sinds haar wedergeboorte in 1948.

Israël, volwaardige speler
In 65 jaar heeft de jonge staat zich ontwikkeld tot een volwaardige speler op het wereldtoneel. Ondanks onophoudelijke tegenwerking van vijandige, islamitische staten. Israël bereikte haar hoge standaard met haar handen op de rug gebonden. Israël sleepte stapels Nobelprijzen binnen. Revolutionaire, technologische vindingen op het gebied van computer,- en mobiele telefonie-techniek staan op het conto van Joodse wetenschappers. Maar ook op medisch gebied verrichtten Joodse wetenschappers baanbrekend werk.

In 65 jaar voerde Israël talloze vernietigingsoorlogen die zij alle glansrijk won. Steeds weer beten de Arabische vijanden diep in het rulle, hete woestijnzand. Steeds weer verloren zij meer land.
Palestijnen wezen voortdurend Israëls ruimhartige vredesvoorstellen af. De verklaring ligt voor de hand: Palestijnen willen helemaal geen vrede, ze willen geen staat naast Israël, ze willen maar één ding: Israël moet verdwijnen uit hun ogen. In het Midden-Oosten is geen plaats voor een Joodse staat.
Khaled Mashaal, de leider van de Hamas terreurbeweging, verklaarde twee weken geleden: ‘Nooit zullen wij Israël erkennen, wij zullen niet rusten tot we elke centimeter land tussen de Middellandse Zee en de Jordaan veroverd hebben op de Zionistische vijand’.

Nederland laf
Israël komt steeds meer alleen te staan. Met een overgrote meerderheid van stemmen werd ‘Palestina’ tot ‘geen-lidstaat’ erkend. Wat een vertoning. Nederland onthield zich lafhartig van stemming. Onze nieuwbakken minister had graag vóór gestemd…Waar Nederland tijdens de Zesdaagse,- en Jom Kippoeroorlog nog als één man achter Israël stond, voert ons polderlandje vandaag een ‘evenwichtige’ politiek. Gelijke monniken, gelijke kappen. In de praktijk komt deze politiek er op neer dat Nederland haar kritische vingertje zal wijzen richting Israël.

Pijnlijk genoeg heulen massa’s geestelijk leiders mee met deze evenwichtige politici.
Tot mijn stomme verbazing ontving ik deze week een email van een vriend die in gesprek raakte met een evangelische voorganger. Deze brave geestelijk leider sprak: ‘Alle Joden gaan verloren omdat ze niets van Jezus willen weten, Joden zijn erger dan moslims omdat die tenminste Jezus nog als profeet zien, Joden zelf zijn ook niet van die lieverdjes…’
Neem me niet kwalijk… deze religieuze oelewapper leidt een kudde! Zelfs de geringste zweem van profetische kennis ontbreekt. Trouwe gelovigen die geleid worden door dergelijke onbenullen kan ik alleen maar krachtig adviseren: Verlaat onmiddellijk deze schaapskooi! Dergelijke geestelijk leiders hebben hun geloofwaardigheid verloren. Ze doen er werkelijk niet langer toe.

Um Shmum
Israël wordt steeds meer in de hoek gedreven. Nog even en ze krijgt – collectief – de status van schurkenstaat aangemeten. De rest van de familie der volken ergert zich groen en geel aan dat koppige Joodse volkje.
De islamitische anti-Israël lobby binnen de VN is inmiddels zo enorm groot, dat zij alle besluiten binnen de volkenfamilie kan manipuleren. Palestijnen kunnen blindelings rekenen op de steun van deze islamitische landen en hun vazallen.

In Israël noemt men de VN neerbuigend: ‘Um Shmum,’ deze Arabisch/Hebreeuwse spotnaam betekent ‘United Nonsense’. Joden baseren deze diskwalificatie op de woorden uit Jesaja 4o:

In zijn ogen zijn de volken als een druppel in een emmer, als een stofje op een weegschaal; de eilanden weegt Hij als zandkorrels. (…) De volken betekenen niets in zijn ogen, voor Hem zijn ze minder dan niets. (Jes.40:15,17)

Inmiddels neemt de dreiging vanuit de islamitische buurlanden zienderogen toe. De moslimbroederschap neemt de opengevallen plaatsen van het decadente leiderschap in. Ten aanzien van hun agenda bestaat weinig onzekerheid: Deze islamitische landen zullen niet aarzelen om, zodra zich de gelegenheid voordoet, Israël voorgoed de zee in te drijven.

Hoe nu verder?
Ik keer weer terug naar de begintekst; Israël is een volk dat alleen woont en zich niet verbindt met andere volken.
Ik wil je fantasie even prikkelen. Stel je eens voor dat de toekomstige regeringsleider van Israël binnenkort een speciale vergadering van de Verenigde Naties bij elkaar roept vanwege een uiterst dringende mededeling.
De gehele volkenfamilie wacht met spanning op de aangekondigde rede van de Israëlische Minister President. De verzamelde wereldpers wacht gespannen af.
Dan betreedt de Joodse leider het spreekgestoelte en richt zich tot de verzamelde volken. Hij bedankt de VN voor het heugelijke historische moment dat een meerderheid van de leden in 1947 heeft gestemd voor de vestiging van een Joodse staat. Vervolgens somt de Israëlische leider de ontelbare momenten op dat de Verenigde Naties Israël bestrafte, afwees, op de vingers tikte, terugfloot, op het matje riep en lafhartig posities in de Sinaï woestijn verliet toen Egypte dat eiste.
Sinds dat historische moment in 1947 heeft de VN niets nagelaten om de jonge staat Israël tegen te werken.

Terwijl Syrië tienduizenden burgers vermoordt haalt een VN-resolutie die dit islamitisch geweld veroordeelt het niet. De VN valt over bouwplannen in Israël! Tientallen resoluties werden aangenomen tegen de jonge Joodse staat. De Arabische vijandige staten worden consequent ontzien.

Kortom, de VN heeft Israël voortdurend de voet dwars gezeten en doet dat nog steeds. De Israëlische leider richt zich tot Secretaris Generaal Ban Ki-Moon en zegt rustig maar beslist: ’Geachte secretaris, onze eerste leider Ben Goerion sprak ooit de beroemde woorden: “Het is niet doorslaggevend wat de heidenen zeggen, maar hoe de Joden handelen.” Als leider van de staat Israël wil ik u op de hoogte brengen van het unanieme besluit dat de Israëlische regering heeft genomen; hierbij verklaren wij dat we ons lidmaatschap van de VN per direct opzeggen. Wij hebben begrepen dat Israël weliswaar een volk is dat deel uitmaakt van de familie der volken, maar door God is apart gezet. Israël zal vanaf heden haar heil zoeken bij de God van Abraham, Isaak en Jakob.’ ‘Dank voor uw aandacht.’

Verbijsterd kijken de verzamelde regeringsleiders toe. Wat krijgen we nou? Israël onttrekt zich aan de autoriteit van de VN! De leden van de Algemene Vergadering staren de Israëlische premier in ongeloof na, als hij de zaal verlaat.

Israël, een volk dat alleen woont en zich niet verbindt met andere volken.

Stel je voor! Wat een opschudding zou dat geven! Israël keert de VN de rug toe. Vandaag verscheen een alarmerend bericht in de Israëlische media; ‘Israel will lose the world.’ Israël verliest de wereld…, zou best kunnen, maar heeft de hele wereld zich niet allang tegen Israël gekeerd? Zeker er zal een globale boycot tegen Israël worden afgeroepen, maar zeg eens eerlijk; je kunt toch beter de wereld verliezen dan de God van hemel en aarde? Geen anti-Israël boycot, of welke antisemitische actie dan ook, zal Israël werkelijk kunnen treffen, als God  – hoogstpersoonlijk – voor Israël zal opkomen.
God is opgestaan om zich over Sion te ontfermen. Hij neemt Zelf het heft in handen. God zal niet toelaten dat Israël vernietigd gaat worden. Integendeel, de profetieën voorzeggen dat Hij zal afrekenen met de vijanden van Israël. Geen twijfel mogelijk, dan lezen we:

Keer terug, Israël, naar de HEER, je God! Door je eigen wandaden ben je ten val gekomen. Kom met woorden van berouw en keer terug naar de HEER. Zeg tegen Hem: ‘Vergeef ons al onze misdaden. Neem wat goed is van ons aan. Als offer brengen wij U oprechte woorden. Onze redding verwachten we niet langer van Assyrië, op paarden en strijdwagens zullen wij niet meer vertrouwen, wat we zelf gemaakt hebben niet meer onze god noemen. Immers, bij U vindt een wees ontferming!’ (Hosea 14:2-4)

Wat zullen we opkijken! Tot zover mijn kerstgedachte bij de open haard of de verlichte kerstboom.

Wachtersbijeenkomst
Iets heel anders: Steeds vaker ontvangen wij berichten van wachtersbijeenkomsten die worden georganiseerd ‘ten huize van’. Wachters die geregeld samenkomen om Gods woord te proclameren en de Heer te herinneren aan zijn beloften voor Israël.
Het is een zoektocht. Sommigen combineren deze wachtersbijeenkomsten met het vieren van de Sabbat. Dat lijkt me niet zo verstandig. De sabbat is echt bestemd voor de intimiteit van het gezin. Je nodigt vrienden uit en geniet van een speciale maaltijd. Deze sabbatsviering leent zich niet voor andere zaken.

Een wachtersbijeenkomst is een speciale gelegenheid waar proclamatie centraal staat. Hoewel deze bijeenkomsten bij voorkeur ook ‘ten huize van’ plaatsvinden, is de dynamiek toch heel verschillend. Maak van deze proclamatiebijeenkomsten geen kerkdienstje! Voor dat je het weet, keer je weer terug in Rome!
(voor meer details, lees ‘Terug van weggeweest’.)

Daarnaast klinkt de roep steeds vaker om regelmatig bijeen te komen om de ‘gemeenschap der heiligen’ met elkaar te beleven. Ook weer ‘ten huize van’.
Steeds vaker blijkt de plaatselijke kerk of gemeente niet gediend te zijn van wachters die om Sions wil en Jeruzalems wil niet langer zwijgen. Hen wordt verstaan gegeven op zoek te gaan naar een andere schaapskooi.
Ik voorzie een beweging van gelovigen die elkaar steeds regelmatiger opzoekt.
Het vieren van de sabbat, het proclameren van Gods beloften en het regelmatig samenkomen om met elkaar Gods liefde te ervaren en elkaar tot zegen te zijn, hebben alle een eigen plek in Gods koninkrijk.

Binnenkort willen we een moment uitkiezen om bij elkaar te komen om verder na te denken over de invulling van deze wachtersbijeenkomsten.
Mocht jij geïnteresseerd zijn om deze bijeenkomst bij te wonen laat dat dan even weten. (mail naar Tom Thomas: thomas@eydenberg.nl) Dan krijg je te zijner tijd een uitnodiging opgestuurd.
Deze bijeenkomst geldt dus met name voor wachters die inmiddels regelmatig samenkomen of een wachtersbijeenkomst zouden willen beginnen.

Natuurlijk stimuleren we deze initiatieven van harte, juist in deze beslissende dagen.

Gelukkig Nieuwjaar
De wereld is nog niet vergaan… maar om nu te concluderen dat deze planeet er goed voor staat, is wat veel gezegd. 2012 was een roerig jaar.
Ik denk niet dat veel lezers verwachten dat 2013 rustig zal verlopen. Integendeel, de situatie in Syrië loopt volkomen uit de hand. Iran werkt – schijnbaar onverstoorbaar – door aan de ontwikkeling van een nucleaire bom. Hamas, Hezbollah, Fatah en al die andere islamitische terreurorganisaties zullen zich verbinden met de moslimbroeders uit de omringende landen. De situatie zal dreigend worden.
Israël zal niet gelaten en werkeloos toekijken als de situatie in Syrië of Iran uit de hand loopt. Onder geen voorwaarde zal Israël toelaten dat de islamitische oppositie in Syrië de hand legt op de enorme voorraden chemische wapens die daar liggen opgeslagen.

Kortom, we gaan een tijd tegemoet die uiterst spannend en bedreigend is.
Juist dan zullen wachters hun positie moeten innemen.
Het was opmerkelijk dat tijdens het laatste Gaza conflict tienduizenden christelijke pelgrims hun reis naar Israël cancelden, maar… voor een aantal wachters vormde dit conflict de aanleiding om juist een reis te boeken! We werden blij verrast door hun komst!
Ik ben er van overtuigd dat zich een opvallende verschuiving zal voordoen. Zodra een negatief reisadvies wordt afgegeven zal dat voor pelgrims een reden zijn om af te zien van hun Israëltrip, maar voor wachters is dat juist hét sein om naar Jeruzalem af te reizen! Het zal steeds drukker worden op de muren.

Toda raba
Ten slotte willen we jullie enorm hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid, trouw, support en toewijding.
Een speciaal woord van dank gaat uit naar Albert en Silvia de Hoop. Zij namen het besluit om hun baan op te zeggen en om naar Israël te komen om de wachtersdienst te vervullen. Inmiddels hebben vele honderden wachters kennis gemaakt met hen. Alweer één jaar wandelen zij dagelijks over de muren van de stad. Voor Joke en mij een enorme bemoediging en zegen!
We kijken uit naar meer wachters! Soms mijmer ik dat de woorden in Jesaja 62 letterlijk vervuld zullen worden:

Jeruzalem, Ik heb wachters op je muren gezet die nooit zullen zwijgen, dag noch nacht. (Jesaja 62:6)

Ook in het komende jaar zullen wachters onophoudelijk de God van Israël herinneren aan zijn woord. Onszelf en Hem geen rust gunnend…
Tegelijkertijd beloof ik plechtig de ingedutte kerk niet met rust te laten. Voortdurend zullen we trachten de goegemeente te wekken uit haar genadeslaapje.

We wensen jullie een heel gezegend 2013 toe! In gezondheid, voorspoed, liefde en shalom.

Een hartelijke wachtersomhelzing (‘Brassa’ voor onze Surinaamse wachters!) En natuurlijk…tot ziens op de muren van Jeruzalem!

12 reacties op “Afscheidsspeech Verenigde Naties

 1. 1
  Tineke v.d. Akker zei: op 25 March 2013 om 12:57

  hallo Bart en Joke.
  Ook ik zat met de vraag: God houdt toch van alle mensen evenveel, wat maakt Israël voor Hem zo bijzonder? Maar God zelf gaf mij antwoord, in Jesaja 43:4 staat …Ik houd zoveel van je (Israel) dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te behouden.
  Waarom? Dat weet alleen onze oneindig wijze Vader. En wat Hij doet is goed. Ik ben er blij mee.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 2. 2
  Wim Stoter zei: op 18 January 2013 om 13:07

  Ik kan me in deze helemaal vinden! Ook ik heb genoeg van de VN, het zou ontbonden moeten worden en laat God maar spreken! Ook ik heb niets met het hemelse Jeruzalem. Na 40 jaar (een woestijnreis dus) was ik verleden jaar weer terug in Israël! Wat is er veel veranderd en verbeterd! Mijn leven lang heb ik een verbondenheid met het Joodse volk, met Israël en met Jeruzalem. Ik lees nu ‘Terug van weggeweest’.
  Ook in mijn kerk een discussie gehad met een voorganger. Hij meende dat ik ‘de Palestijnen’ moest steunen, dat zou Jezus ook hebben gedaan, met die arme stakkers! Dat was naar aanleiding van de laatste strijd die Gaza voerde tegen Israël. Ik wens jullie Gods zegen toe in het mooie Jeruzalem.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 3. 3
  Arnold Norder zei: op 5 January 2013 om 09:59

  Hallo Joke en Bart,

  Ik wens Julie ook in 5773/ 2013 een goede en voorspoedig wacht toe.

  Wil toch even deze opmerking gaan maken.
  Jij schrijft dit:
  Steeds vaker blijkt de plaatselijke kerk of gemeente niet gediend te zijn van wachters die om Sions wil en Jeruzalems wil niet langer zwijgen.
  Maar wat hoor ik vaak of altijd van de preekstoelen in de kerken ( in mijn geval gereformeerde kerken vrijgemaakt) als het gaat om Sion of Jeruzalem.
  Dat is in de Hemel en niet op de aarde.
  Dus als je als schaap dit lang genoeg hoort, dan kijk je niet meer naar Israël.
  Een voorbeeld: eens een preek gehoord in Nijverdal over het Hemelse Jeruzalem.
  Na de wordverkondiging zongen we psalm 122.
  Dus ik na de dienst eens een gesprekje aangegaan met de voorganger.
  Die zij dat je ook dingen kan vergeestelijken.
  Maar in de preek werd toch echt verteld dat het Jeruzalem nu in de Hemel te zoeken is.
  Dus zing je dan psalm 122 dan geloven de schapen dat het niet meer over een aards Jeruzalem gaat.
  Ik wil dit er maar mee zeggen, net als bij die evangelische voorganger.
  Als er van de preekstoelen dit maar vaak genoeg gezegd word, dan geloven de schapen het vanzelf.

  Shabbat Sjaloom

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 4. 4
  mieke van dijk zei: op 2 January 2013 om 11:48

  Hallo Joke en Bart,

  Hoelang zal Jahweh zich nog in houden.
  Ik hoop spoedig weer op de muren te zijn .
  Hartelijke groet , zegen en shalom Mieke

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 5. 5

  Heftig maar wel zeer verhelderend. Hoop snel de muur op te kunnen. Het verlangen wordt steeds groter!
  Veel zegen toegewenst voor 2013!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 6. 6
  Henk Vermeule zei: op 27 December 2012 om 22:41

  Volgens mij mompelde Benjamin Netanyahu toen hij wegliep het volgende:God heeft mij gezegd dat ik moest voortmaken. U kunt u beter niet mengen in de zaken van God, die mij terzijde staat, anders zal hij u vernietigen.’
  (2 Kron 35..)

  Of keek ik niet goed en was het toch Ariel Sharon?

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 7
   Ellen Van Rooijen zei: op 3 January 2013 om 19:07

   Beste Bart en Joke,

   Verhelderend verhaal.
   Dit scenario, klinkt steeds vaker, fijn om de bijbelteksten erbij te hebben, waarin God zijn volk apart zet.
   Tijd voor de VN om Gods Woord te lezen en de profetien te zien die inmiddels al in vervulling gaan.

   Gods Zegen in dit nieuwejaar en tot wederziens in dit jaar!
   2012 voor het eerst op de muren meebidden, samen met de vrouwen uit Suriname waren indrukwekkend, ook de persoonlijke uitleg vooraf in het Jerusalem hostel.
   Shalom Bart en vrienden!

   Ellen van Rooijen

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 7. 8

  Hallo Joke en Bart,

  Gods zegen toegewenst en sjalom. Hoop D.V. 26 april af te reizen naar Jeruzalem en de 28ste weer mee te lopen en te strijden op de muren. Ga nu naar de gebedsavond van Ebenezer en zal heel brutaal Richard en Jeanette de groeten van jullie doen. Sjalom

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 8. 9
  jan van harten zei: op 25 December 2012 om 01:41

  Wie weet? Kan zomaar gebeuren!
  Goede Kerst en jaarwisseling in Jerusalem.

  חג מולד שמח ושנה טובה לכם.- וגם לך

  Jan en Gobelien van Harten

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 9. 10
  Harry Sleijster - www.vergadering.nu zei: op 25 December 2012 om 01:09

  Op een landelijke wachtersdag heb ik mijn emailadres in een schriftje geschreven, samen met honderden anderen. Maar ik heb er daarna niets meer van gehoord. Moet ik nu opnieuw mijn emailadres opgeven?

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 11

   Beste Harry, deze oproep geldt (alleen) voor wachters die inmiddels samenkomen of serieuze plannen hebben om een wachtersbijeenkomst te starten.
   Wij stimuleren deze initiatieven krachtig. We merken dat er een groeiende behoefte bestaat om samen te komen, buiten de reguliere kerkdiensten om. Israël wordt eindelijk weer krachtig op de kaart gezet. Niet elke dominee of voorganger juicht dat toe, vandaar deze ‘buitenkerkelijke actie’. Gezegend nieuwjaar!

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 10. 12
  Sander zei: op 24 December 2012 om 19:53

  Amen. G’d open de harten van ons volk en laat ons wachters staan achter Uw verbondsvolk.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie

Reageer

Je email adres is nooit zichtbaar. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>