Tora rol

Verborgen verwijzing

Gepubliceerd Thursday, 28 March, 2013 in Weblogs · Weblogs Gastschrijvers 2 Comments

Tora rolDe verborgen dingen zijn voor de HERE, onze God, maar de geopen-baarde zijn voor ons en onze kinderen voor altijd, opdat wij al de woor-den dezer wet volbrengen.’ (Deuteronomium 29:29)

‘Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan.’ (Mattheüs 5:17-19)

Wanneer we de Bijbel lezen, komen we soms teksten tegen die ons in eerste in-stantie niet meer lijken dan gewone informatie, opgeschreven om de context waarin ze staan beter te kunnen begrijpen. Maar als we bedenken dat God Zelf de Auteur is, dan kan het niet zo zijn dat iets zonder reden in de Bijbel staat. (Eigenlijk geldt dit slechts voor de Hebreeuwse Bijbel en niet voor de vele vertalingen ervan. Een vertaling is immers altijd een verschraling). En dat volgt ook uit het hierboven aangehaalde citaat van Jeshua, waarbij Hij zelfs aan het decoratieve kroontje – in het Hebreeuws Keter genoemd en in het Grieks Tittel – dat een aantal letters krijgt bij het schrijven van een Thora-rol, gewicht toekent.

Maar wat zou dan bijvoorbeeld het belang kunnen zijn van de verschillende ge-slachtsregisters? Op het eerste gezicht is het niet meer dan een lijst met namen en leeftijden. We weten dat het in Bijbelse tijden gebruikelijk was om kinderen namen met betekenissen mee te geven. Een schitterend voorbeeld hiervan is Jeshua, wat ‘Hij Die Redt’ betekent. Maar wat zou nu de bedoeling kunnen zijn van bijvoorbeeld een geslachtsregister als dat in Genesis 5:1-32, waar de lijst van Adams nakomelingen wordt beschreven? Zit daar dan ook iets in verborgen?

Overigens, het feit dat God bewust dingen verbergt, betekent niet dat we Gods Woord niet mogen onderzoeken. Integendeel. De spreukendichter zegt niet voor niets:

‘Eer aan God, omdat Hij dingen verbergt, eer aan de koning, omdat hij dingen onderzoekt.’ (Spreuken 25:2)

Maar ons past daarbij steevast grote nederigheid en bescheidenheid omdat wij nooit en te nimmer Gods wegen kunnen doorgronden. Zegt God Zelf niet bij monde van de profeet Jesaja:

‘Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan Mijn wegen jullie we-gen te boven, en Mijn plannen jullie plannen’. (Jesaja 55:9)

Maar desondanks mag je ervaren dat hoe meer je de Schrift onderzoekt, hoe meer je mag ontdekken van Gods majestueuze Meesterplan. Paulus weet daar alles van en kan er niet over uit als één van de grootste mysteries van Gods Heilsplan – de tijdelijke verblinding van een deel van zijn volksgenoten met als doel de heidenen het heil te brengen – aan hem wordt geopenbaard:

‘Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk Zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk Zijn wegen.’ (Romeinen 11:33)

Met name Paulus en Petrus wijzen erop dat het goed is om de Schrift te onder-zoeken omdat daarmee de betrouwbaarheid van de openbaring van het heil wordt bevestigd (Romeinen 16:25-27, 2 Petrus 1:19-21). Maar ook Jeshua Zelf wijst op het belang van het onderzoeken van de Schriften – Hij doelt dan op de Tenach:

‘Toen zei Hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Mes-sias al dat lijden niet ondergaan om Zijn glorie binnen te gaan?’ Daarna verklaarde Hij hun wat er in al de Schriften over Hem geschreven stond, en Hij begon bij Mozes en de Profeten.’ (Lucas 24:25-27)

En nu even terug naar Genesis 5:1-32, de lijst van Adams nakomelingen. Is dit een droge opsomming van namen en leeftijden of kunnen we ook hierin iets vinden dat verwijst naar Jeshua? Laten we de betekenis van de namen van Adam en zijn nakomelingen eens nader onderzoeken.

De eerste naam is Adam en zijn naam betekent Mens of Aardling. De tweede naam in de lijn is die van Set. Zijn naam betekent Bestemd Tot. Na Set vinden we Enos, wat Ellende of Sterfelijkheid betekent. Vervolgens krijgen we Kenan, wat Weeklagen of Smart betekent. Daarna krijgen we Mahalalel, wat Geprezene van God betekent. Als volgende naam krijgen we Jered, wat Zal Afdalen betekent. Jered kreeg een zoon die hij Henoch noemde, wat zoveel betekent als Zich Toewijden. Daarna krijgen we de bekende Metusalem. Zijn naam heeft de ijzingwekkende betekenis van Zijn Dood Zal Brengen. Metusalems naam was in feite een profetie voor de dag van zijn dood, omdat na zijn dood de Zondvloed zou komen. We zien in deze aankondiging al iets van Gods genade, omdat Metusalem de oudste man ooit is geworden. God gaf de mensheid nog 969 jaar uitstel om zich van haar zonde af te keren, wat de mensheid niet deed. De volgende man in het geslacht is Lamech, wat Voor De Wanhopige betekent. Uiteindelijk komen we bij Noach, wat Vertroosting of Rust betekent.

Als we de betekenissen van de achtereenvolgende namen, dus van Adam tot en met Noach, in één zin achter elkaar zetten, dan wordt duidelijk dat er niets, maar dan ook niets, zo maar in Gods Woord staat. Want wat lezen we dan:

Mens, Aardling / Bestemd Tot / Ellende, Sterfelijkheid / Weeklagen, Smart / Geprezene van God / Zal Afdalen / Zich Toewijden / Zijn Dood Zal Brengen / Voor De Wanhopige / Vertroosting, Rust.

De namen van Adam tot en met Noach geven dus een samenvatting van de boodschap van het Evangelie van Jeshua ha’Mashiach! Want het was God Zelf die in Zijn Zoon naar de aarde is gekomen, die door Zijn dood aan het kruis de wanhopige mens heeft bevrijd van zijn ellende, zijn sterfelijkheid, en die hem vertroosting en rust heeft gebracht.

Jeshua sprak de waarheid toen Hij zei dat de gehele Schrift al sprak over Hem. De Bijbel heeft een ongekende diepte, waaraan wij kunnen zien dat het waarlijk het door God geïnspireerde Woord is! Wachters weten dat en proclameren daarom aanhoudend en vol overtuiging de beloften die de Eeuwige aan het land en het volk van Israël heeft gedaan (Jesaja 62:6-7). God is trouw en betrouwbaar (Jesaja 25:1). Zijn beleid is wonderbaarlijk en Hij volvoert het in grote wijsheid (Jesaja 28:29b). Wat God gezegd heeft, zal Hij doen (Ezechiël 36:36, 37:14). Als we Zijn beloften proclameren, geeft Hijzelf daaraan Kracht (Efeziërs 6:10-17). Zijn Woord keert niet vruchteloos naar Hem terug, niet zonder eerst te hebben gedaan wat Hij wil en te hebben volbracht wat Hij ge-biedt (Jesaja 55:11).

Vanaf de muren van Jeruzalem heb je een schitterend uitzicht op het zichtbaar, tastbaar en levend bewijs van Gods trouw en betrouwbaarheid. Vanaf de muren van Jeruzalem kun je zien wat al is vervuld en mag je vol vertrouwen Vader herinneren aan wat Hij nog heeft beloofd!

Bron: http://www.abarim-publications.com/Meaning/

2 reacties op “Verborgen verwijzing

 1. 1
  Hanneke zei: op 31 August 2013 om 14:55

  Mijn mond viel open van verbazing. De heilsboodschap verborgen in de namen van mensen, die leefden in het allereerste begin. Ik dank God dat er mensen zijn die deze verborgenheden hebben leren zien en dat dit ook voor mij nu openbaar is geworden.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 2. 2
  Mia Brassé zei: op 28 May 2013 om 02:49

  wat is dit mooi geschreven, en helemaal waar, God is oneindig goed, en wat heerlijk dat wij op hem kunnen bouwen en vertrouwen, hij alleen maakt ons gelukkig

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie

Reageer

Je email adres is nooit zichtbaar. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>