Israël heeft kort na elkaar luchtaanvallen uitgevoerd op een militaire opslagplaats in de buurt van Damascus (Syrië).

Het gaat erom spannen

Gepubliceerd Wednesday, 8 May, 2013 in Weblogs · Weblogs Bart 18 Comments

Jerusalem, 7 mei, 2013
Israël heeft kort na elkaar luchtaanvallen uitgevoerd op een militaire opslagplaats in de buurt van Damascus (Syrië). (Joke en ik hoorde ’s nachts de jachtvliegtuigen overvliegen) Hoogstwaarschijnlijk werden Iraanse Fateh 110 raketten, bestemd voor Hezbollah, onschadelijk gemaakt. Er is sprake van andere doelen die werden uitgeschakeld, maar de werkelijke aard van de Israëlische aanvallen wordt niet bekend gemaakt.
Deze aanvallen vinden plaats terwijl vele duizenden pelgrims hun lentevakantie doorbrengen in Israël. Velen wandelen en proclameren mee tijdens onze dagelijkse wandeling over de muren van Jeruzalem. Wat een samenloop van omstandigheden.

Bij velen groeit het besef dat we in beslissende dagen zijn aanbeland. Israël komt steeds meer in het nauw. Israël wordt omringd door islamitische landen die zich in een proces van chaotische omwentelingen bevinden. Het westen is geneigd de islamitische opstandelingen te steunen, maar heeft geen idee hoe het nieuwe leiderschap vorm zou moeten geven aan een nieuwe – islamitische –machtsstructuur. ‘Allahu Akbar!’ roepen ze onophoudelijk terwijl zij hun mitrailleurs leegschieten, richtend op hun eigen moslimbroeders. Islamieten doden islamieten.
Het westen juicht de opstandelingen toe terwijl de Israëlische leiders hun hart vasthouden. Voor hen is het geen vraag. De moslimbroeders maken geen geheim van hun werkelijke plannen. Islamitische opstandelingen verklaren parmantig en uitdagend dat de vernietiging van Israël hun Grote Doel is.

Nee, Israël is er niet gerust op. Een groot conflict lijkt onafwendbaar. De verleiding is groot om een politieke verklaring en analyse los te laten op deze spannende ontwikkelingen rondom Israël, maar de werkelijkheid is dat we ooggetuige zijn van de opbouw naar de climax van het grootste en beslissende geestelijke conflict van onze geschiedenis!
Satan, de aartsvijand van de God van Israël weet als geen ander dat zijn tijd er nagenoeg op zit. De wederkomst van de Joodse Messias Jeshua kan nooit meer lang op zich laten wachten. Dan is het – voor eens en altijd – afgelopen met de leugenachtige fratsen van de aartsverleider. Satan haalt alles uit de kast om de komst van de Verlosser te dwarsbomen. Hij weet dat Jeshua terug zal keren op de Olijfberg te Jeruzalem, de hoofdstad van Gods uitverkoren land: Israël! Satan slaagt er nagenoeg in het gehele politieke kader te misleiden. De Verenigde Naties zijn een speelbal in zijn harige klauwen. Maar vergis je niet, ook de kerk trapt met deemoedig gesloten ogen in zijn humanistische val. Satan gaat als een dolle stier tekeer. Hij zal alles in het werk stellen om Gods uitverkoren oogappel Israël te vernietigen: Jeruzalem moet opgedeeld worden, de Olijfberg en het Joodse tempelplein moeten aan de Arabieren worden overgedragen, het hartland van Israël (Samaria en Judea) moet aan Palestijnen gegeven worden. En de wereld applaudisseert.

Ook de islamitische volgelingen van de afgod Allah kunnen hun blinde haat tegen Gods lieveling onmogelijk in toom houden. En de kerk? De kerk kijkt vooral toe. Voorgangers verklaren dat zij ‘zeker achter Israël staan’, maar bij enig doorvragen naar de praktische invulling van deze verklaring, klinkt in de meeste gevallen een onbeduidend en onverstaanbaar gemompel.

Het is oorlog!
Beste lezer, voor de goede orde: het is oorlog! Leuk hoor, die ene Israëlzondag, maar God roept ons op om elke dag en elke nacht niet te zwijgen om Sions wil!
We zijn de kluts kwijt. We hebben niet in de gaten hoe spannend deze tijd is.
Wat zullen we opkijken als de bom barst. Wat zullen we geschokt reageren als Israël opnieuw in grote nood verkeert en – opnieuw – volkomen alleen staat. Wat droevig dat de gemeente niet in beweging te branden is. Wat zullen we ons schamen als we straks terugkijken op onze passieve zelfgenoegzaamheid.
Zien we dan werkelijk niet hoe laat het is op Gods horloge? Hebben we werkelijk niet in de gaten dat we in beslissende dagen leven? Waar blijven de profeten? Waar werkt de heilige Geest van onderscheiding? Zijn we werkelijk zover van onze Joodse wortels afgedreven?

Beste lezer, we komen niet meer weg met correcte platitudes en evenwichtige bespiegelingen! Het is volop oorlog in de onzienlijke wereld. Predikanten en (geestvervulde) voorgangers kunnen onmogelijk aankomen met hun belachelijke argument dat Israël ‘zo’n lastig thema’ is binnen ‘onze’ gemeente. Stop met deze onzin! Israël is de spil in Gods reddingsplan met deze gebroken wereld. God heeft daartoe niet de christelijke kerk – geworteld in Rome – uitverkoren, maar Hij koos Israël uit alle volken. Nooit verbrak de Vader zijn verbond met zijn eerstgeboren zoon, Israël. Integendeel, wij leven in het seizoen dat heilsprofetieën volop tot vervulling komen. We staan er met onze neus bovenop! De vervallen hut van David wordt weer opgebouwd, het Joodse volk keert terug, ruïnes zijn herbouwd, Jerusalem bewoond, wijngaarden worden geplant en wijn gedronken, kinderen spelen weer op de pleinen, de feesten worden weer gevierd, bruid en bruidegom zingen van blijdschap op de straten, het geluid van de ramshoorn wordt weer gehoord, melk vloeit van de heuvels en… wachters lopen dagelijks over de muren van Jeruzalem. Deze wachters herinneren God elke dag aan zijn beloften van trouw en herstel.
Nee, geen sprake van: Jeruzalem zal niet worden opgedeeld maar uitgebreid! Nee, Samaria en Judea zullen nooit en te nimmer tot een Palestijnse staat worden uitgeroepen. Er is in het Beloofde Land geen ruimte voor twee huizen. Nee, het Joodse volk zal niet meer vernietigd worden. Integendeel, ‘op de berg Sion zal ontkoming zijn’, lezen we.

Gelovigen, ontwaak uit je suffe genadeslaapje. Kom tot je bestemming. Leiders, leg wachters niet langer het zwijgen op maar kom tevoorschijn uit je rotskloof, laat Hem je stem horen en je aangezicht zien. Ik herhaal het nog maar eens: het religieus speelkwartier zit erop. Kom tot je bestemming!

God zal afrekenen met de vijanden van Israël
De kloof tussen het Laodiceaanse, religieus correcte mensenrechten-evangelie en Gods profetieën wordt steeds wijder. We lezen keer op keer dat God hardhandig zal afrekenen met de vijanden van Israël terwijl de voorganger en de dominee zalvend bidt voor die zielige Palestijnen. We begrijpen niet dat Jeshua in zijn oproep om onze vijanden te zegenen doelt op jouw persoonlijke vijand. Degene die jou op je wang slaat, of jouw mantel wil afnemen. (In mijn boek: ‘Steen door de ruit’ werk ik dit thema uit). Jeshua doelt in zijn oproep om te bidden voor je vijand niet op het monster van het kwaad. Voortdurend lezen we in de profeten dat God woedend is op de vijanden van Israël en ‘de volken rondom’ zevenvoudig zal straffen.
Ons ‘vrede-vrede’ en verzoeningsmantra staat haaks op Gods krachtdadig optreden waar we binnenkort getuige van zullen zijn.

God is opgestaan om zich over Sion te ontfermen. Hijzelf zal het heft in handen nemen. De God van Israël zal niet langer toestaan dat Israël belaagd zal worden. Hij zal het opnemen voor Israël en krachtdadig afrekenen met de vijanden van Israël. De profeten spreken voortdurend en onverbloemd over dit ingrijpen van Godswege: De HEER brult uit de hoge hemel, Hij gromt vanuit zijn heilige woning, Hij buldert over zijn kudde. Als een druiventreder schreeuwt Hij tegen de bewoners van de aarde. Tot aan de einden der aarde klinkt krijgsrumoer, want de HEER klaagt alle volken aan, Hij voert een rechtszaak tegen al wat leeft. (Jer.25:30,31)

Nee, Israël zal het onderspit niet delven. Nee, de wraak van God zal niet worden leeggegoten over het Joodse volk. God heeft een dikke streep getrokken. Na de vernietigende genocide tijdens de Shoa heeft God gezegd: Genoeg! Nooit zullen heidenen meer een poot kunnen uitstrekken naar mijn volk:
Je zult niets meer te vrezen hebben: onderdrukking zal je niet bereiken, voor terreur blijf je gevrijwaard. Word je toch aangevallen, het komt niet van Mij. Valt iemand je aan? Het wordt zijn eigen val.
Maar elk wapen dat tegen jou wordt gesmeed zal machteloos zijn, en ieder die jou in een geding belastert zal zelf veroordeeld worden.
(Jesaja 54:14,15,17)

God overhandigt zijn scepter aan Juda. Hij behaalt zijn overwinningen via het leger van Israël. Wat zullen kerkleiders verontwaardigd hun vingers opheffen wanneer God zal optreden tegen de vijanden van Israël, zoals Hij dat deed in het Eerste Verbond.
Nee, Gods ingrijpen zal niet ‘proportioneel’ zijn. We zullen in de nabije toekomst ooggetuige zijn van onwaarschijnlijke overwinningen: ‘Als in de dagen van Israëls bevrijding uit Egypte zal Ik dit volk wonderbaarlijke wonderen doen zien! (Micha 7:15-17)
Laat je niet verrassen.

Wachters nemen hun strategische positie in op de muren van Jerusalem. Niet als religieuze macho’s die hun mouwen oprollen, nee, wachters gehoorzamen Gods opdracht om niet langer te zwijgen om Sions wil. Wachters herinneren Hem dagelijks aan zijn Woord. Wachters proclameren Gods Woord en voegen daar niets aan toe. Zij nemen hun plek in in de geestelijke wereld. Vechten niet ‘tegen vlees en bloed’, maar tegen machten en heersers ‘in de hemelse gewesten’. Wachters slaan geen vuistslagen in de lucht.

Religieuze rotonde
We dagen gelovigen uit om zichtbaar en hoorbaar te worden. Niet langer kun je wekelijks vanaf je vertrouwde klapstoeltje de wekelijkse preek en aanbiddingsdienst over je heen laten glijden. ‘Fijne dienst’. Je bent geroepen om discipel te zijn. Het evangelie van Jeshua is geen voorspelbare rotonde maar een spannende weg. Discipelschap is jouw wandel over deze, door de Vader gebaande, weg.

Dit is het seizoen dat God individuele gelovigen aanspreekt en roept. Het eindspel is begonnen. Overal verspreid in Nederland ontstaan wachtersbijeenkomsten ‘ten huize van’. Binnenkort wordt een speciale wachterssite gestart. (www.wachters.nu) Wachters melden zich vanuit alle stromingen en richtingen. Een veelkleurig gezelschap!
Wachters worden toegerust op hun strategische taak in de onzienlijke wereld. Zij worden klaargemaakt voor hun rol aan de geestelijke frontlijn.
Nooit eerder proclameerden wachters dagelijks over de muren van Jeruzalem. Nooit eerder werden de woorden uit Jesaja 62 letterlijk vervuld. We kunnen niet wachten op het moment dat wachters daadwerkelijk vierentwintig uur per etmaal Gods woorden uitroepen vanaf de hoge muren van Jeruzalem.
We leven in beslissende dagen. Kom tevoorschijn uit je rotskloof en verlaat de religieuze rotonde bij de eerstvolgende gelegenheid. Lang genoeg heb je richtingloos je religieuze rondjes gedraaid.
Ik realiseer het me, deze woorden hoor je niet wekelijks klinken vanaf podium en kansel.
Toch zul je nog eens goed in de spiegel moeten turen. Heb jij de indruk dat je tot je bestemming komt, of vecht je voortdurend tegen een onbestemd gevoel van heilige ontevredenheid?
Dit is het seizoen om zaken te doen. Dobber je heerlijk verder op de wekelijkse lofprijsklanken, of sta je op en laat je de wachtersroep klinken?

Ik kijk naar je uit, op de muren van Jerusalem.

18 reacties op “Het gaat erom spannen

 1. 1

  Shalom Theodor,
  Niemand weet wanneer de Mensenzoon zal verschijnen. Wel dat het een tijd zal zijn als in de dagen van Noach vóór de zondvloed (Matt. 24:37): een wereld vol geweld, egoïsme, zedenloosheid en gebrokenheid. Kortom, een wereld zoals die waarin wij nu leven. En in die verdorven wereld laat God tegelijkertijd een prachtige vijgenboom groeien (Matt. 24:32) – het beeld van het fysieke herstel van Israël –, waarmee Hij alle volken laat zien dat Hij de Heilige is (Ezechiël 20:41, 28:25). Daar getuigen van te mogen zijn, is een groot voorrecht, want veertig (Joodse) generaties vóór ons konden daar alleen maar naar verlangen. Sinds 14 mei 1948 heeft God duidelijk een streep getrokken. God is opgestaan om zich over Sion te ontfermen (Ps. 102:14). De profeten maken duidelijk dat het herstel van het land en het volk van Israël hèt teken zal zijn dat het aftellen is begonnen. Alles wordt in gereedheid gebracht voor de Grote Dag. In de zoektocht naar wat God ons van Zijn plannen wil laten zien, is Zijn heilige geest van onderscheiding onmisbaar. Want hoewel eschatologische ideeën en dogma’s soms handige instrumenten zijn om iets van Gods plannen te begrijpen, ze schieten allemaal per definitie tekort (Deut. 29:29, Jes. 55:9) en kunnen dan gemakkelijk een sta-in-de-weg worden, waardoor we juist datgene wat God ons openbaart, niet zien.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 2. 2
  Theodor van der Waard zei: op 17 August 2013 om 20:24

  Wat ik mij afvraag is of wij daar werkelijk getuige van zullen zijn. Mijn wijze van schriftverstaan zegt mij dat de antichrist eerst nog zal verschijnen die een verbond met Israel zal aangaan en na 3,5 jaar een vreselijke strijd tegen de Joodse gelovigen zal ontketenen. Lees 2 Tess 2. Zoals ik de Schrift versta moet die vreselijke tijd nog komen! “En als die tijd niet verkort zou worden, dan zou geen enkel mens worden gered; maar omwille van de uitverkorenen zal die tijd worden verkort. 23 Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, dit is de messias,” of: “Daar is hij,” geloof dat dan niet. 24 Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. 25 Let op, ik heb jullie dit van tevoren gezegd.”
  Maar die 70e jaarweek van Dan 9 nadert wel met rasse schreden!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 3

   Beste Theodor,
   Waarom twijfelen aan de vervulling van al die beloften over Israëls herstel, als je ze met eigen ogen kunt zien? Waarom twijfelen aan Gods grootheid en trouw? Wij zijn getuigen, maar je moet het ook willen zien! Staar je niet blind op christelijke theorieën die zo precies weten wat Israël nog te wachten staat – na al die eeuwen opnieuw een vreselijke tijd – en wat ‘ons’, christelijke bofkonten, te wachten staat – een hemelse opname vóór die verschrikkingen! Nee, als God zegt dat Israël genoeg heeft geleden, dan is het ook genoeg. Zijn liefde zal nooit meer van haar wijken, Zijn vredesverbond is onwankelbaar (Jesaja 54:7-10). Juda wordt geen tweede keer bedreigd, al sluiten zijn vijanden zich aaneen als een doornhaag, ze worden als droge stoppels verbrand (Nahum 1:8-10).

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
   • 4
    Theodor van der Waard zei: op 28 August 2013 om 23:12

    Beste Bas,
    Maar er is bij mij geen enkele twijfel hoor dat die beloftes vervuld zullen worden, maar de vraag is in welke volgorde. Volgens mij is jouw wens dat Jezus woorden die ik hierboven NIET in vervulling zullen gaan sterker dan het eenvoudig geloven dat het zo zal gaan ook al vinden wij beiden dat het nu wel genoeg is wat Israel heeft moet lijden. Uiteraard geloof ik net zo als jij in die woorden die jij aanhaalt, maar waar plaats je de door mij aangehaalde woorden uit Matt 24 dan. Je gaat er volledig aan voorbij!!

    | Je beantwoordt nu deze reactie
 3. 5
  André zei: op 4 June 2013 om 00:09

  3 weken geleden teruggekeerd van een reis naar Israël met mijn gezin. Ook met Albert de Hoop geproclameerd op de muur. We voelen ons wat ontheemd terug in Nederland en maken al weer plannen om volgend jaar weer naar Jeruzalem af te reizen. Ben al aan het oefenen op de shofar voor de volgende ronde op de muur met Bart of Albert.

  Psalm 98:6, 9

  Blaas op de ramshoorn en de trompetten
  juich als de Heer, uw koning, verschijnt.
  voor de Heer, want hij is in aantocht
  als rechter van de aarde
  Rechtvaardig zal hij de wereld berechten,
  de volken oordelen naar recht en wet.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 4. 6
  Onno Visser zei: op 20 May 2013 om 20:18

  Hoe diep is het besef dat we allen de God van Israël aanbidden.
  Op onze pelgrimsreis ontmoeten we onze joods broeders en zusters, bijzonder is het besef dat we mogen toetreden als huisgenoten.
  Wat een voorrecht om onze wortels opnieuw te hervinden.

  Gezegend zijn de mensen wier sterkte in U is,
  Die hun hart erop gezet hebben op pelgrimstocht te gaan ( en uitkomen bij Israël )
  Zij gaan voort van kracht tot kracht
  Tot elk van hen verschijnt voor God in Sion.

  God zal, daar de volken verzamelen en hen oordelen omwille van Zijn volk Isael en Mijn Land dat ze verdeeld hebben….

  Verschijnen in Sion, waar zullen we staan? Hoe kostbaar dat we in deze tijd tot bezinning kunnen komen. Dat Jeruzalem in harten van velen mag opkomen en bidden voor de vrede van deze stad en de vrede die daarvan zal uitgaan.

  Dank Bart voor het delen van je liefde voor Gods volk en daarmee voor het heil van de volken dat door Isreal heen tot ons zal komen

  Shalom

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 5. 7
  G Visser zei: op 15 May 2013 om 13:22

  Ruim een week geleden kon ik voor het eerst met mijn gezin de muur op met Bart, ik heb de boeken gelezen die hij geschreven heeft, wat mij opvalt is dat alles wat Bart schrijft heel makkelijk terug te vinden is in de Schrift., Ik ben erg aangesproken en verlang nu al weer terug naar Jeruzalem..
  Shalom Israel en al de Zijnen.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 6. 8
  Tulp zei: op 12 May 2013 om 19:16

  Van mijn leven niet zo`n duidelijk goed stuk gelezen!
  Zwaar onder de indruk ben ik van je woorden Bart!
  Je spreekt de Waarheid, klaar en duidelijk!
  Dank daarvoor!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 7. 9
  Abraham J. zei: op 12 May 2013 om 01:33

  St. Paulus spreekt ook duidelijk over de “engel van het licht” , die eerst zijn verschijning gaat maken. Daarna
  zal Yeshua vergezeld door Zijn engelen komen.
  Het enige wat Yeshua duidelijk maakte “Zijn koninkrijk is niet van deze wereld”.
  Daarom wil ik geen politiek standpunt in gaan nemen.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 10

   Beste Abraham J, je verwoordt een ‘religieus correct’ standpunt als je zegt geen politiek standpunt in te nemen. Indien ‘de politiek’ zich vierkant verzet tegen Gods plannen van herstel voor Israël en Israël vervolgens voortdurend tegenwerkt bij de verwezenlijking van Zijn plannen, dan kun je niet zwijgzaam en gelaten toekijken. Met name wanneer de politiek zich baseert op onjuiste historische feiten! Niet voor niets worden gelovigen dringend aangespoord om Sions en Jeruzalems wil niet te zwijgen (Jesaja 62). Kijk waar onze zwijgzame ‘religieus correcte’ houding toe geleid heeft tijdens het naziregime… Overigens zal Gods koninkrijk na de komst van de Messias wel degelijk een tastbaar koninkrijk zijn, compleet met een bestuursapparaat. (Jesaja 2:2-4)

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 8. 11
  Lida van Rijn zei: op 11 May 2013 om 23:25

  Morgen alweer twee weken geleden dat ik/wij over de muur mochten lopen en proclameren. Iedere dag verlang ik terug naar Jeruzalem! Het was een voorrecht om daar (met mijn man en kleindochter) te mogen zijn en te weten dat God een plan heeft met Zijn volk. Mijn taak is het om hier als wachter op de muur te staan en mijn omgeving te vertellen van Gods grote plan. Maar ondertussen zingt mijn ziel “wat verlang ik naar Uw huis”!!!!
  Bart, Joke en alle andere wachters, Gods zegen en sjalom. We bidden “genoeg is genoeg” !!! Uw volk heeft al teveel geleden, breng een keer in hun lot.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 9. 12
  Jan de Ruiter zei: op 11 May 2013 om 00:06

  Psalm 115
  Halleluja!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 10. 13
  Nel van den Hoonaard zei: op 10 May 2013 om 10:37

  Laten we nu beginnen met te bidden voor Israël. God wil ons horen.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 11. 14
  kerstin zei: op 10 May 2013 om 10:25

  Bijbelse taal inderdaad deze boodschap hoor je niet vaak maar ik geloof dat het zo wel zal gaan gebeuren. Omdat we het kunnen weten uit de bijbel.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 12. 15
  Michell van Dommelen zei: op 10 May 2013 om 03:34

  Tot over een paar weken Bart :-)

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 13. 16
  Joke Harcourt zei: op 9 May 2013 om 23:05

  Jesaja 62 1 t/m 12

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 14. 17
  Wim Stoter zei: op 9 May 2013 om 18:47

  We kunnen niets tegen Gods Woord in brengen. Zijn Woord is Ja en Amen! We kunnen niet de Bijbel zwijgend neerleggen als we lezen dat Jeruzalem de stad is waar Gods huis staat. We kunnen misschien zuchten en wat stamelen, maar in Gods Woord worden duidelijk 12 stammen en hun gebieden genoemd. Die aan het Joodse volk zijn gegeven door de Enige, de Heilige, de Eeuwige en de Koning van Israël! Mijn ogen zijn gericht op Hem en op Israël en Jeruzalem, mijn woorden zijn de woorden van mijn Koning en mijn Heer en zijn zegenende woorden. De wereld worstelt met Israel en diens vijanden, God heeft al gesproken! Waar vind je de antwoorden rond dit wereldvraagstuk van oorlog en vrede? Waar anders dan in de Bijbel, in de Thora? Laat God spreken. Laat God tot je hart spreken. Ik hoop gauw werkelijk op de muren te mogen proclameren; thuis heb ik Gods Woord en het proclamatie boekje. Elke ochtend en avond…..zegen en vrede voor Israël en Jeruzalem! Ik kan niet anders!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 15. 18
  Henk Vermeule zei: op 8 May 2013 om 23:42

  Nee, geen sprake van: Jeruzalem zal niet worden opgedeeld maar uitgebreid!
  Amen, een geoefend strijder kent zijn “munitie” :
  ‘Vlug, zeg tegen die jongeman dat Jeruzalem een open stad zal blijven, niet ommuurd, vanwege het grote aantal mensen en dieren dat er zal wonen…(Zach. 2;8)
  De kerkelijke (“wereldse”) plannen spreken de bijbel tegen, alsof de genade daardoor toeneemt.. Dát word een koude ker(st)mis daar in Rome.
  We tellen af naar Sjavoeot, en zien uit naar Zijn volgende stappen!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie

Reageer

Je email adres is nooit zichtbaar. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>