arab-arafat-sjaal-2

Wee de naties

Gepubliceerd Wednesday, 19 June, 2013 in Weblogs · Weblogs Gastschrijvers 7 Comments

Weblog van Bas van Twist, juni 2013

Een lied, een psalm van Asaf. God, houd U niet stil, zwijg niet, God, zie niet onbewogen toe, Uw vijanden roeren zich, trots heffen Uw haters het hoofd. Tegen Uw volk smeden zij een complot, ze spannen tegen Uw lieveling samen, en zeggen: ‘Kom, wij verdelgen dit volk, Israëls naam zal nooit meer worden genoemd.’ Zij hebben samen plannen gesmeed en zich tegen U verenigd: de tenten van Edom en de Ismaëlieten, Moab en de zonen van Hagar, Gebal en Ammon en Amalek, Filistea en de bewoners van Tyrus. Zelfs Assyrië heeft zich aangesloten en de hand gereikt aan de zonen van Lot. (Psalm 83:1-9)

Deze psalm, die dikwijls wordt geproclameerd op de oude stadsmuren van Jeruzalem, is geschreven door Asaf, een Leviet, een priesterzanger, die leefde in de tijd van koning David. Asaf was verantwoordelijk voor de liturgische gezangen in de tabernakel. In Psalm 83 schrijft Asaf over een samenzwering tussen tien bevolkingsgroepen, die één gemeenschappelijk doel hebben: Gods volk verdelgen, zodat aan Israëls naam nooit meer wordt gedacht. Het plan van de vijanden van God richt zich dus tegen Israël, Gods oogappel, Zijn getuige. Kennelijk realiseren de haters van God zich hoe dierbaar Israël voor Hem is. Dat is iets dat helaas niet van alle christenen kan worden gezegd.

Psalm 83 is een profetische psalm bij uitstek. Israël wordt immers tot op de dag van vandaag met uitroeiing bedreigd omdat het Gods volk is. Maar een complot, zoals Asaf dat beschrijft, tussen tien specifieke bevolkingsgroepen, kennen we uit Israëls geschiedenis niet. Het complot lijkt dus te zien op een toekomstige samenzwering, gericht tegen de staat Israël. In het Jodendom staat het getal tien symbool voor de volle verantwoordelijkheid die de mens draagt voor zijn handelen tegenover God. De tien specifieke bevolkingsgroepen, die Asaf noemt, kunnen daarom ook als representanten gezien worden voor alle volken die optrekken tegen Israël. De psalm doet onwillekeurig denken aan Daniël 7 en Openbaring 17, waar naar tien toekomstige koninkrijken wordt verwezen, die in de eindtijd de strijd aangaan met de God van de hemelse machten en met Zijn volk.

Vijanden van God

Als we psalm 83 overbrengen naar onze tijd, blijkt hoe actueel deze psalm is. Weliswaar zijn de in de psalm genoemde bevolkingsgroepen als zodanig niet meer te identificeren – hoe anders is dat met het volk van Jacob – maar de streken of steden waar zij eertijds woonden, blijken nog steeds bewoond te zijn door bevolkingsgroepen die de God van Israël en Zijn lieveling haten. Laten we ze even kort langslopen.

 • De eerste die Asaf noemt is Edom. Dit volk, nakomelingen van Ezau, leefde in het gebied op de grens tussen het huidige Jordanië en Saoedi-Arabië, een streek waar thans voor 99% Arabieren wonen. N.B. In het Jodendom wordt de christelijke kerk ook vaak als Edom beschouwd.
 • Als tweede worden de Ismaëlieten genoemd. Ismaël is de aartsvader van vele Arabische stammen, die zich voornamelijk hebben verspreid over Noord-Afrika en het Midden-Oosten.
 • De derde is Moab, een zoon van Lot, die destijds woonde in het huidige Jordanië, ten oosten van de Dode Zee, een streek die thans wordt bewoond door (Palestijnse) Arabieren.
 • Als vierde worden genoemd de zonen van Hagar. Deze groep is moeilijker te duiden. Hagar was de Egyptische slavin van Sara. Haar naam betekent ‘vluchteling’. Wellicht zijn de Hagarenen het beste te identificeren met de vóór 14 mei 1948 in Palestina wonende Arabieren, die na het uitroepen van de staat Israël, op bevel van de Arabische buurlanden, Israël moesten verlaten omdat ze de pasgeboren staat Israël wel even van de kaart zouden gaan vegen. Omdat geen van de Arabische buurlanden deze groep wil opnemen, zal deze groep Arabieren de status van eeuwige vluchteling blijven houden. En dat is ook de bedoeling, want zo is deze groep veel bruikbaarder in de politieke en diplomatieke strijd tegen Israël.
 • Als vijfde wordt Gebal genoemd. Gebal kan misschien nog het beste geïdentificeerd worden met de streek rond het huidige stadje Jizreël in Samaria, ten zuiden van Galilea, de streek waar Gideon eertijds tegen de Midjanieten vocht, en waar thans een overwegend Palestijns-Arabische bevolking woont.
 • De zesde die genoemd wordt is Ammon, eveneens een zoon van Lot, die vroeger woonde in het huidige Jordanië, ten oosten van de Jordaan. Een streek waar tegenwoordig (Palestijnse) Arabieren wonen.
 • De zevende is Amalek, de erfvijand van Israël. Het was een nomadenvolk, dat woonde in de Negev en het Seïr-gebergte. Streken waar tegenwoordig meer dan honderdduizend (Palestijnse) Arabieren in veelal illegale nederzettingen wonen.
 • De achtste is Filistea, waarmee Gaza en haar Palestijns-Arabische inwoners wordt bedoeld. Het is de thuisbasis van de Palestijnse terreurorganisatie Hamas. Het Arabische woord hamas betekent enthousiasme, vuur of fanatisme. Het Hebreeuwse woord hamas daarentegen betekent geweld en valse getuigenis en wordt in de Bijbel gebruikt wanneer het gaat om geweld tegen de aarde en de mensheid die God schiep en in het bijzonder tegen Israël, het volk dat Hij schiep. Het woord hamas komen we al snel tegen in de Bijbel, als God een einde wil maken aan het leven op aarde, omdat het vol is met hamas, geweld:

  Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht en de aarde was vol met geweld (hamas) … Daarom zei God tegen Noach: Het einde van alle vlees is voor Mijn aangezicht gekomen, want de aarde is door hen vervuld met geweld (hamas); en zie, Ik ga hen met de aarde te gronde richten. (Genesis 6:11-13, HSV)

  Hoe profetisch zijn Jeshua’s woorden, als de discipelen Hem vragen hoe het zal zijn als Hij terugkomt, en Hij die dagen vergelijkt met de dagen van Noach!

 • Als negende worden genoemd de bewoners van Tyrus. Tyrus is een stad in Zuid-Libanon, waar de bevolking massaal sympathiseert met de Palestijnse terreurbeweging Hezbollah (Partij van Allah).
 • De tiende vijand die Asaf tot slot noemt is Assyrië. De Assyriërs kwamen oorspronkelijk uit Irak, Zuidoost-Turkije, Noordwest-Iran en Noordoost-Syrië, gebieden waarvan de bevolking thans streng islamitisch is.

De tien, in psalm 83 genoemde bevolkingsgroepen hebben dus grotendeels plaatsgemaakt voor tien streng Islamitische, Arabische bevolkingsgroepen, die net als de bevolkingsgroepen die vóór hen deze steden en gebieden bewoonden, een diepe haat koesteren tegen Israël. Het is voor hen een eer als martelaar (sjahied) te sterven in de strijd tegen Israël. Maar ten diepste gaat het om een geestelijke strijd. Islamieten zien dat veelal scherper dan christenen. Voor hen is het een Jihad, een heilige oorlog tegen de God van Israël en Zijn volk.

Het Palestijnse volk bestaat niet

Voor de goede orde: Palestijnen zijn gewoon Arabieren, die vóór 14 mei 1948 in het toenmalige Palestina woonden, en pas sinds 1964, toen de PLO werd opgericht, Palestijnen zijn gaan heten, daarmee suggererend dat men van de Filistijnen zou afstammen en al duizenden jaren als volk zouden bestaan in dat gebied. Maar er is geen wetenschappelijk, historisch, cultureel of volkenkundig verband tussen de Filistijnen van weleer en de Palestijnen van vandaag. Dat het Beloofde Land ruim achttien eeuwen lang Palestina werd genoemd, overigens zonder dat het een staatkundige entiteit was, is te ‘danken’ aan de Romeinse keizer Hadrianus, die zo’n hekel aan de Joden had, dat hij in 135 Israël de naam Palaestina gaf. Zo deed hij het land herinneren aan Israëls vroegere aartsvijanden, de Filistijnen, en wist hij de Joden diep te krenken. De Filistijnen bestonden toen overigens als volk al eeuwen niet meer.

Niettemin is de haat van de Filistijnen tegen God en Zijn volk overgegaan op de Palestijnen. In geestelijke zin zijn de Palestijnen dus wel gelijk aan de Filistijnen. De profetieën van Ezechiël en Sefanja over de Filistijnen zouden dan ook zonder meer op hen kunnen slaan. De meeste Palestijnen hebben een ingewortelde haat tegen Israël. Hun vijandschap tegen Gods volk komt uit hun hart. Elke Palestijnse kleuter wordt thuis en op school geleerd Israël en de Joden te haten, terwijl het martelaarschap wordt verheerlijkt. Het is dus niet zo vreemd dat het PLO Handvest, dat de vernietiging van Israël (‘de eliminatie van het zionisme in Palestina met alle militaire, personele, morele en geestelijke middelen’) voorstaat, nog steeds niet is herroepen.

Het zogenaamd Palestijns-Israëlisch conflict wordt door de Arabische wereld opzettelijk in stand gehouden, omdat het bruikbaar is in de politieke en diplomatieke strijd tegen Israël. Volgens de Arabieren leidt de bevrijding van Palestina tot een Arabische eenheid en een Arabische eenheid tot de bevrijding van Palestina. Hoe tegenstrijdig dit ook mag lijken, maar juist de humanistische, westerse wereldleiders, die beweren voor iedereen de profane vrijheid en gelijkheid hoog in het vaandel te hebben, blijken in hun argeloosheid – of is het gewoon antisemitisme? – zeer ontvankelijk te zijn voor dit, door de Palestijns-Arabische leiders in roze bewoordingen vermomde, duivelse streven. En dat, terwijl dezelfde leiders tegelijkertijd – in het Arabisch – onverbloemd oproepen tot vernietiging van de Joodse staat en tot het plegen van terroristische aanslagen op onschuldige Israëlische burgers. De Palestijnen zullen de Joodse staat nooit erkennen. Volgens artikel 2 van het PLO Handvest zullen de grenzen van Palestina de grenzen hebben van het Britse Mandaat. Ze beschouwen dit als een ‘ondeelbare territoriale eenheid’.

Het is ongelooflijk hoe de machthebbers van deze wereld de Palestijns-Arabische leugens geloven en meewerken aan het satanische complot om Israël te vernietigen. Zelfs onze regering, met minister Timmermans in een dubieuze hoofdrol, doet hieraan mee, zonder enige reserve en laat zich als een gedomesticeerde PLO-ezel inspannen voor het karretje van Gods tegenstanders, op weg naar een imaginaire, betere wereld, een nieuwe wereldorde, waar geen ruimte is voor de God van Israël en voor Zijn getuige. Voor de wereld, die wordt meegezogen in de leugens van Gods rivaal, is Israël daarom steeds vaker de boosdoener in het conflict en zijn de Palestijnen op voorhand al het slachtoffer.

Israël helemaal alleen

Hoe lang is de lont in het kruitvat? vragen velen zich af. Want hoewel Psalm 83 enkel over een complot spreekt, maken de profeten heel duidelijk dat er een moment zal komen dat Israël door alle volken op aarde in de steek zal worden gelaten. Dit proces is vandaag al in volle gang. De hele islamitische wereld en een zeer groot deel van de rest van de wereld, staat Israël naar het leven en tart daarmee de God van Israël. Wereldleiders, naïeve politici, (linkse) internationale organisaties, kerkelijke instituties en geestelijke leiders nemen een steeds vijandigere houding aan ten opzichte van de Joodse staat.

Verenigde Nonsens

De rol van de VN hoeft nauwelijks nog enige uitleg. Deze organisatie is volledig geobsedeerd van Israël en de stad Jeruzalem. Het wordt beheerst en geleid door de meest gewelddadige, racistische, discriminerende en totalitaire machthebbers en regimes ter wereld. Honderden afkeurende resoluties heeft de VN in de loop der jaren tegen Israël aangenomen, maar nooit de Palestijnse terreur tegen Israël veroordeeld. Het is een club die heult met de ergste mensenrechtenverkrachters op aarde en zich niets gelegen laat aan de werkelijke nood en het onrecht in de wereld. Afgezien van het feit dat een ‘Palestijnse vluchteling’ een veelvoud krijgt van wat een andere vluchteling in de wereld aan hulp ontvangt, wordt een groot deel van dit geld ook nog eens aangewend voor de financiering van terroristische aanslagen en voor het aanschaffen van onderwijsmateriaal waarin kinderen wordt geleerd Joden te haten, de holocaust te ontkennen, het martelaarschap te verheerlijken en de Jihad als deugd te zien.

Het failliet van de VN werd laatst nog eens bevestigd, toen nota bene Iran, dat druk bezig is met de ontwikkeling van kernwapens en openlijk oproept tot vernietiging van de ‘Zionistische vijand’, werd benoemd tot voorzitter van de VN-conferentie over ontwapening, ‘s werelds belangrijkste forum voor (nucleaire) ontwapening. De motivering van deze keuze was werkelijk het toppunt van reductio ad absurdum.

In Israël noemt men de VN niet voor niets neerbuigend Um Shmum, wat zoiets betekent als ‘Verenigde Nonsens’.

Hypocriet Europa

Maar ook Europa doet volop mee aan het demoniseren van Israël. Akela Catherine Ashton, chef Buitenlandse Zaken van de EU, kan er niet genoeg van krijgen Israël te veroordelen, maar kritiek op de Palestijnen wordt uit haar mond niet gehoord. En dat, terwijl de alternatieve media, zoals MEMRI TV en PMW, dagelijks met nieuwe bewijzen aankomen waaruit de werkelijke, kwaadaardige intenties en daden van de Palestijnen en hun leiders blijken. Maar Europa houdt zich blind, doof en stom en sluit zich bewust aan bij de vijanden van Israël. De disproportionele en onterechte veroordelingen van Israël enerzijds en het volstrekt misplaatste begrip voor de ‘zielige’ Palestijnen anderzijds, is misselijkmakend voor wie de ware feiten kent. Maar naast de politieke sympathie van Europa, is zij ook nog eens de grootste donateur van de Palestijnen, met jaarlijks meer dan één miljard euro aan economische en ‘humanitaire’ hulp. De eerder genoemde Ashton moest onlangs het antwoord schuldig blijven op de vraag waar al dat geld aan besteed werd. Maar feit is, dat dit haar ook geen bal kan schelen.

Lik op stuk

Dat God in onze dagen de volkeren direct oordeelt aangaande hun handelen jegens Israël, lijkt steeds duidelijker te worden. William Koenig (1954) toont al jarenlang op zijn site World Watch Daily overtuigend aan dat Amerikaanse druk op Israël nooit zonder gevolgen blijft. Elke keer als Washington druk uitoefende op Israël om de bouwactiviteiten in Judea en Samaria te staken, of om nederzettingen in het hartland te ontruimen, of om Jeruzalem op te delen of om welke concessie dan ook aan de Palestijnen te doen, werd het land binnen 24 uur getroffen door tornado’s, aardbevingen of terreuraanslagen. Er is onweerlegbaar patroon te zien in al deze rampen.

Maar ook Europa hoeft er, met haar houding ten opzichte van Israël, niet van staan te kijken als rivieren buiten hun oevers treden, de aarde beeft, de economische crisis escaleert of wanhopige politici de handdoek in de ring gooien en als gevolg van al die gebeurtenissen de roep om een sterke leider zal toenemen.

En net als de wereldlijke leiders, zullen ook de kerkelijke leiders geen antwoord hebben op de gebeurtenissen die aanstaande zijn, blind als ze zijn voor de Bijbelse profetieën. De kerk als instituut zal niet meer blijken dan een stuurloos schip, dat doelloos ronddobbert steeds verderaf van Sions veilige haven.

Maar veel Bijbelteksten benadrukken dat de ‘omringende’ (Arabische) volken verjaagd zullen worden, zoals Jesaja 14, Jeremia 46, 47, 48, 49 en 50, Ezechiël 28, Obadja 1 en Zacharia 12. Ook Asaf laat geen ruimte voor fijngevoeligheid wat Gods vijanden betreft:

Doe met hen als met Midjan, als met Sisera en Jabin in het Kisondal, die bij Endor werden vernietigd en als mest op het land bleven liggen. Behandel hun vorsten als Oreb en Zeëb, hun leiders als Zebach en Salmunna, die zeiden: ‘Wij bezetten het land waar God zijn woning heeft.’ Mijn God, maak hen tot distelpluis, tot kaf dat verwaait in de wind. (Psalm 83:10-14)

De vijanden waar Asaf naar verwijst, werden op beschamende wijze verslagen en hun leiders gedood. Ook hun identiteit, hun maantjes – ‘toevallig’ ook het beeldmerk van de islam – werd hun ontnomen.

Wee de naties

God zal het niet toestaan dat de volken hun plannen uitvoeren tegen Zijn geliefde. Daarover laat God geen enkel misverstand bestaan:

Kom naderbij, volken, en hoor toe, naties, luister aandachtig. Hoor, aarde en wie haar bewonen, wereld en al wat daarop groeit. De HEER koestert woede tegen alle volken, Zijn toorn ontbrandt tegen heel hun legermacht. Hun wacht de vernietiging, Hij heeft hen voor de slacht bestemd. (Jesaja 34:1-2)

Brandend van liefde neem Ik het op voor Jeruzalem en Sion, en ziedend van woede ben Ik op de zelfgenoegzame volken. Ik had Mijn toorn immers al weer laten varen, maar zij hebben Mijn volk steeds harder aangepakt. (Zacharia 1:14-15)

Op die dag zal Ik alles in het werk stellen om de volken uit te roeien die Jeruzalem belagen. Het huis van David en de inwoners van Jeruzalem echter zal Ik vervullen met een geest van mededogen en inkeer. (Zacharia 12:9-10)

Ja, God is niet bepaald politiek en religieus correct! Dat kunnen we al lezen in Genesis 12:3a. De NBG vertaalt dit met:

“Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken.”

Maar letterlijk staat er:

“Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u bespot (kalal) zal Ik vermorzelen (arar)”.

Gods plan met Israël en met de wereld staat vast. Hij zal dat uitvoeren, hoezeer de wereldlijke en geestelijke leiders zich daar ook tegen zullen verzetten. Gods plannen falen niet en Hij blijft trouw aan Zijn beloften. Israëls bestaan, dat een Godswonder is, bewijst dat. Eens zullen alle volken op aarde dàt zien en Israël met eer en roem overladen. Was het alvast maar zover …

7 reacties op “Wee de naties

 1. 1
  B van Duijn zei: op 23 January 2014 om 14:05

  Niet een van,, ZIJN,, WOORDEN ZULLEN TER AARDE VALLEN, HET PROFETISCHE WOORD KOMT ECHT TOT INVULLING , ALS JE NU AL ZIET DAT HET HELE MIDDEL-EAST IN BRAND STAAT, JAMMER DAT ER ZO VERSCHILLEND TEGEN G”ds woord en beloften wordt aangekeken, de Messias is komende!!!!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 2. 2
  Wim Stoter zei: op 20 July 2013 om 21:38

  Het is gekleurd weergegeven, maar is de Bijbel dan kleurloos?Dat onze kritische vredelievende christelijke vrienden een ander gekleurde visie hebben moge duidelijk zijn. Sommige zaken moeten in het licht van democratie en wereldvrede gedaan worden. Het zogenaamde vredesproces hoort daarbij. Maar het is de wereld die zijn toekomst denkt in te kunnen kleuren, terwijl de God van Abraham, Isaak en Jacob allang de toekomst ingekleurd heeft….moge Zijn kleuren sneller zichtbaar zijn dan de wereldse!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 3. 3
  Pieter van Oosterhout zei: op 11 July 2013 om 21:32

  Ja was het alvast maar zover en dat al die diegenen die anders zeggen stoppen mat hun dwalingen en misleidingen , maar ondanks dit alles volvoert de Here God toch Zijn geweldige reddingsplan met Israel en de wereld

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 4. 4
  Jacob van Dommelen zei: op 23 June 2013 om 11:06

  Het is wel een enigszins “gekleurd” verslag maar het is wel de waarheid. Heer, geef ons ogen die mogen zien en oren die mogen horen.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 5. 5
  Dik van den Dool, Spijkenisse zei: op 22 June 2013 om 22:17

  goed stuk. Gelukkig waakt de Heer over Zijn volk. Laten we blijven bidden voor de Vrede van Jeruzalem

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 6. 6
  Conny de Ronde zei: op 20 June 2013 om 09:05

  Amen ja, zo zal het gaan! Israel zal blijven bestaan en wie G’d haten zullen beschaamd staan.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 7. 7
  Mia Brassé zei: op 20 June 2013 om 03:59

  ja dat zou ik ook graag willen, was t alvast maar zover

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie

Reageer

Je email adres is nooit zichtbaar. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>