Maansverduistering boven Jeruzalem

Tekenen aan zon en maan [ update voor 2014 / 5774 & 5775 ]

Gepubliceerd Monday, 6 January, 2014 in Weblogs · Weblogs Gastschrijvers 18 Comments

Dit is een geactualiseerde versie van de eerder weblog.

‘En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden (mo’adim) en tot dagen en jaren!’ (Genesis 1:14, SV)

In dit vers komt het woord mo’adim voor het eerst voor in de Bijbel. Het wordt vertaald met gezette tijden (SV), vaste tijden (NBG), seizoenen/seasons (NBV, WEB, KJV) of religious festivals (GNB). God, die alles heeft geschapen (Kolossenzen 1:16), heeft de mens dus de zon, de maan en de sterren gegeven als een aanwijzing voor gezette tijden, voor dagen, maanden en jaren. En zoals dag en nacht elkaar afwisselen en zoals weken, maanden en jaren elkaar opvolgen, zo komen en gaan de door God op gezette tijden ingestelde Feesten (Leviticus 23).

In profetisch perspectief associëren rabbijnen zonsverduisteringen met gebeurtenissen in de wereld en maansverduisteringen met gebeurtenissen die het Joodse volk en – sinds 1948 – de staat Israël aangaan. Ik denk dat ze daarin gelijk hebben en dat God door zichtbare tekenen aan zon en maan onze aandacht vraagt voor iets dat Hij op het punt staat te gaan doen met Israël respectievelijk de heidenvolken.

Als een maansverduistering plaatsvindt bij volle maan – de schaduw van de aarde bedekt dan de maan –, dan krijgt de maan door het licht dat om de aarde heen komt een oranjerode kleur. Vandaar de term: bloedrode maan. In 2014 zijn twee totale maansverduisteringen te zien en in 2015 opnieuw twee bloedrode manen. Het is uitzonderlijk als in twee achtereenvolgende jaren tweemaal een bloedrode maan te zien is. Astronomen noemen dat een tetrad.

Wat deze tetrad nog meer bijzonder maakt is het feit dat elke bloedrode maan valt op een door God ingestelde Feestdag! Het betreft de eerste dag van het Pesachfeest (Exodus 12:1-18) respectievelijk de eerste dag van Sukkot ofwel het Loofhuttenfeest (Leviticus 23:33-34). Twee feesten die duidelijke voorboden zijn van wat komen gaat (Kolossenzen 2:16-17). Bij beide feesten kijkt Israël uit naar de komst van de Messias, het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt.

Maansverduisteringen (bron: NASA website)

 • 2014
  15 april (14 Nisan 5774) – Pesach
  8 oktober (15 Tisjri 5775) – Sukkot
 • 2015
  4 april (14 Nisan 5775) – Pesach
  28 september (15 Tisjri 5776) – Sukkot

Naast de vier bloedrode manen zijn er in 2015 tevens twee zonsverduisteringen te zien. Zonsverduisteringen treden overigens alleen op tijdens nieuwe maan. Deze twee zonsverduisteringen vallen ook op twee bijzondere dagen, te weten op de eerste dag van het religieus Nieuwjaar (Exodus 12:2) respectievelijk op de eerste dag van het burgerlijk Nieuwjaar, Rosj HaSjana (Hoofd van het jaar), ook wel Jom HaSjofar (Dag van de Sjofar ) of Jom HaDiem (Dag van het Oordeel) genoemd (Leviticus 23:24, Numeri 29:1). Bij de Joodse jaartelling begint het nieuwe jaar dus met de maand Tisjri, wat de zevende maand is volgens de Thora.

Zonsverduisteringen (bron: NASA website)

 • 2015
  20 maart (1 Nisan 5775) – Nieuwjaar
  13 september (1 Tisjri 5776) – Rosj HaSjana

Wat opvalt is dat alle door God ingestelde feestdagen worden gevierd rond de volle maansdagen, dus in het midden van de maand, behalve het religieus en het burgerlijk Nieuwjaar, die beide aanvangen bij nieuwe maan. Op de Joodse kalender begint, zoals gezegd, iedere nieuwe maand met de verschijning van een nieuwe maan, dat wil zeggen dat de maan dan precies tussen de aarde en de zon staat en alleen de schaduwkant van de maan te zien is. De maan is dus feitelijk niet te zien. Het zogenoemde asgrauwe licht is zonlicht, dat door de aarde naar de maan wordt gezonden en vervolgens door de maan weer naar de aarde wordt teruggekaatst en hier zichtbaar wordt. Dit licht is het best waarneembaar zo’n drie à vier dagen vóór en na nieuwe maan. Om die reden werd in vroegere tijden door het Sanhedrin de nieuwe maand pas geheiligd als twee getuigen hadden verklaard dat zij de nieuwe maan hadden gezien. Hoewel men dus wel kan inschatten wanneer het moment van de nieuwe maan daar is, weet niemand precies de dag noch het uur.

‘Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister. Dan zal Hij Zijn engelen uitzenden, en onder luid Sjofargeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het andere. Leer van de vijgenboom (Israël) deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is. Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar Mijn woorden zullen nooit verdwijnen. Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het.’ (Mattheus 24:29-36)

Deze woorden van Jeshua krijgen nog meer impact als we ons realiseren dat Rosj HaSjana een dag van zelf-inkeer is, een dag waarop op de Sjofar wordt geblazen (Jom HaSjofar) ter herinnering aan Gods belofte dat Hij aan het einde der tijden Zijn volk zal terugbrengen naar het Beloofde Land, dat Hij de Messias zal zenden, dat de doden zullen opstaan, maar ook dat elk mens zal worden geoordeeld (Jom HaDiem).

‘Dan zal Ik tekenen geven aan de hemel en op aarde: bloed en vuur en zuilen van rook, de zon verandert in duisternis en de maan in bloed. Dan komt de dag van de HEER, groot en ontzagwekkend.’ (Joël 3:3-4)
 

In de afgelopen twee millennia zijn tot nu toe zeven tetrads geweest, die plaatsvonden op Bijbelse Feestdagen, namelijk in de jaren 162 en 163, 795 en 796, 842 en 843, 860 en 861, 1493 en 1494 en daarna pas weer in de twintigste eeuw, in 1949 en 1950 en 1967 en 1968. Bij die laatste twee tetrads staan we even stil.

Maansverduisteringen (bron: NASA website)

 • 1949
  13 april (14 Nisan 5709) – Pesach
  7 oktober (15 Tisjri 5710) – Sukkot
 • 1950
  2 april (14 Nisan 5710) – Pesach
  26 september (15 Tisjri 5711) – Sukkot
 • 1967
  24 april (14 Nisan 5727) – Pesach
  18 oktober (15 Tisjri 5728) – Sukkot
 • 1968
  13 april (14 Nisan 5728) – Pesach
  6 oktober (15 Tisjri 5729) – Sukkot

In 1948 was er overigens op de eerste dag van Pesach (23 april) en op de eerste dag van Sukkot (18 oktober) een gedeeltelijke maansverduistering te zien.

Rond de tijd dat die bloedrode manen aan de hemel stonden, vonden er voor het land Israël en het Joodse volk ingrijpende gebeurtenissen plaats. Allereerst de oprichting van de staat Israël op 14 mei 1948. Deze profetische gebeurtenis (Jesaja 66:8) was voor vijf Arabische landen aanleiding om de piepjonge staat Israël aan te vallen. Ondanks de enorme militaire overmacht van de Arabische coalitie, kwam Israël, met Gods hulp, op 10 maart 1949 als overwinnaar uit de Onafhankelijksoorlog; sterker en met veel meer grondgebied. Twee andere belangwekkende gebeurtenissen waren het aannemen van de Wet op de Terugkeer op 5 juli 1950 en de hereniging van Oost- en West-Jeruzalem op 7 juni 1967. Na negentien eeuwen was Jeruzalem weer in Joodse handen, overigens net als Judea en Samaria, de Sinaï, de Gazastrook en de Golanhoogte.

In het Joodse jaar 5775 zijn niet alleen twee bloedrode manen te zien op Sukkot (8 oktober 2014) respectievelijk Pesach (4 april 2015) en een zonsverduistering op de eerste dag van het religieus Nieuwjaar (20 maart 2015), maar het jaar 5775 is tevens een Sabbatsjaar (Leviticus 25:4-7). Het herinnert het volk Israël eraan dat, wanneer ze eenmaal (weer) in het Beloofde Land wonen, het land een aan God gewijde rust moet krijgen en dat Hij Zelf in hun noden zal voorzien.

Vanaf de oprichting van de staat Israël zijn dat dus drie tetrads ofwel twaalf bloedrode manen. In de Bijbel staan beide getallen voor volledigheid, compleetheid. Daarnaast staat het getal twaalf tevens voor eenheid van Gods volk Israël.

Welke gebeurtenissen staan Israël en de volken te wachten? De tijd zal het leren. Voor Israël zullen het gebeurtenissen zijn die enerzijds het proces van eenheid en herstel van het land en het volk, zoals door God bij monde van de profeten is beloofd, zullen versnellen. Anderzijds zullen het ontwikkelingen zijn die ervoor zorgen dat Israël nog meer alleen komt te staan in de volkerenwereld. De politieke en diplomatieke druk op de Joodse staat zal toenemen, net als de oorlogsdreiging van de (islamitische) vijanden rondom. Maar God Zelf zal de wacht betrekken en Zijn land beschermen tegen doortrekkende legers. Hij Zelf waakt over Zijn land en volk met eigen ogen (Zacharia 9:8).

‘Dan zal Ik tekenen geven aan de hemel en op aarde: bloed en vuur en zuilen van rook, de zon verandert in duisternis en de maan in bloed. Dan komt de dag van de HEER, groot en ontzagwekkend. Dan zal ieder die de naam van de HEER aanroept ontkomen: op de Sion, in Jeruzalem, is een toevlucht te vinden, zoals de HEER heeft beloofd; ieder die Hij roept zal worden gered.’ (Joël 3:3-5)

Zullen de Europese en Amerikaanse Joden, net als de Russische Joden twee decennia geleden, ook massaal alija (moeten) gaan maken? Worden Judea en Samaria, het hartland van het Bijbelse Israël, officieel geannexeerd? Zal de Sion weer zichtbaar de plaats worden waar Gods heerlijkheid troont?

Voor de volken die zich tegen God en tegen Zijn oogappel Israël keren belooft het daarentegen niet veel goeds.

‘Ik zag, toen het zesde zegel verbroken werd, hoe er een zware aardbeving kwam. De zon werd zwart als een rouwkleed en de maan werd bloedrood. De sterren vielen op de aarde, zoals late vijgen die door een stormwind van de boom worden gerukt. De hemel scheurde los en rolde zich als een boekrol op. Geen berg of eiland bleef op zijn plaats. Koningen, machthebbers, legeraanvoerders, rijken, aanzienlijken, slaven en vrije mensen, iedereen trachtte zich te verbergen in grotten en tussen de rotsen in de bergen. Ze riepen de bergen en de rotsen toe: ‘Val op ons neer! Verberg ons voor het oog van Hem die op de troon zit en voor de toorn van het Lam! Want nu is de grote dag van Hun toorn aangebroken, en wie kan die doorstaan?’ (Openbaring 6:12-17)
‘Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee; de mensen worden onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen.’ (Lucas 21:25-26)

Als je goed luistert, kun je de voetstappen van de Messias al horen …!

Wij gaan een ongekend spannende en stormachtige tijd tegemoet. Steeds meer wachters zullen hun positie innemen en naar Jeruzalem afreizen!

Bas van Twist

18 reacties op “Tekenen aan zon en maan [ update voor 2014 / 5774 & 5775 ]

 1. 1

  God zal worden Alles in allen, ik zie de toekomst vol
  vertrouwen tegemoet.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 2. 2
  Gerard zei: op 14 August 2015 om 20:48

  Hallo, goede mensen
  kan iemand mij vertellen in welk [Gregoriaans jaar] het Joodse jaar 4151 precies viel – De Heer [Jezus] is namelijk exact geboren op 7 januari 4151 – ik rechercheer me suf, om het Romeinse, resp. Christelijk jaar of het Juliaanse jaar te zoeken, wanneer het Joodse jaar 4151 valt in het [eerste] jaar n. Chr. of misschien wel zeven jaar voor Christus. We weten wel, dat Herodus 4. v. Chr. gestorven is [en het Kindje Jezus was op dat moment 2 1/2 jaar oud] – Misschien heeft [bezit] iemand software over de Maandstanden, die gaan tot 2000 jaar geleden. Want Jezus is bij VOLLE MAAN (opkomende Maan geboren!) 10 over twaalf i nde nacht van 6 op 7 januari -7 v. Chr. Mijn vraag is dus expliciet, of iemand zo’n programma heeft (met Maanstanden) of dat degene mij vertellen kan, in welk jaar precies 5141 valt. Met heel veel dank [eventueel] voor de genomen moeite.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 3

   Met welk Gregoriaans jaar het Joodse (rabbijnse) jaar 4151 samenvalt, weet ik niet. Op het internet zijn verschillende omrekenprogramma’s te vinden, die trouwens geen van alle hetzelfde antwoord geven. Je zult ze ongetwijfeld zelf ook al gevonden hebben.

   Ik vraag me trouwens af hoe je aan het Joodse (rabbijnse) jaar 4151 komt voor Jeshua’s geboorte. Dat lijkt me niet juist. De meeste omrekenkalenders plaatsen dat Joodse (rabbijnse) jaar in onze vierde eeuw.

   Ben je overigens bekend met de TorahCalendar [http://www.torahcalendar.com/]? Niet te verwarren met de Joodse (rabbijnse) kalender. Zo niet, dan zal er ongetwijfeld een nieuwe wereld voor je open gaan. Volgens de TorahCalendar leven we vandaag in het jaar 6001 na de schepping en op de Joodse (rabbijnse) kalender in het jaar 5775. Hoewel ik het zeker niet met alles eens ben wat er op deze [leerzame] site te lezen is, is de kalender zelf bijzonder en uniek te noemen.

   Misschien aardig om te weten: Volgens de TorahCalendar is Jeshua geboren op woensdag 11 september 3 BCE tussen 17.53 en 18.35 uur. Het was toen het jaar 3984 na de schepping.

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 3. 4
  De Bazuin zei: op 17 April 2015 om 10:42

  In die vers Gen. 1 vers 14 komt de maan dus niet voor! Zie vers 16, allen twee “grote” lichten de zon en de sterren. De maankalender is een Babylonische kalender en alles wat Babylonisch is zal vallen.

  De eerste dag van het Bijbelse jaar valt op 1 Abib (21 maart 2015) en niet op de Babylonische 1 thisri, die loopt altijd voor (dit jaar met 10 dagen) op de Bijbelse 1 Ethanim (23 september 2015). Let op de woorden van Jeshua, 2000 jaar geleden konden de Farizeeen en de Saduceeen ook niet de juiste dag (Moadim) bepalen. Wat dat betreft is er tot vandaag niks veranderen met die Babylonische kalender. Zonverduisetering van 20 maart is de laatste oproep om de Babylonische religie te verlaten. Jes.13 ; Op.17 en 18

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 4. 5
  Jacky zei: op 16 June 2014 om 10:00

  Maar wat gaat er nu gebeuren na de 12e Rode Maan, of op dat moment?

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 6
   Bas zei: op 16 June 2014 om 16:34

   De tijd zal het leren, Jacky. Laten we ons daar het hoofd maar niet al te zeer over breken, maar het aan Vader overlaten. Aan ons de schone taak om Hem dagelijks te herinneren aan Zijn beloften van troost, herstel en overwinning! En wat een voorrecht is het om te mogen ontdekken op welke wonderbare manieren God Zijn beloften vervult!

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 5. 7
  Bas zei: op 3 May 2014 om 11:33

  Uit Israëlaktueel mei 2014 van Ds. Henk Poot:

  Dit keer gaat het om vier bloedrode manen in twee jaar en dat is wel zeldzaam; zowel in 2014 als in 2015 vallen ze op de begindata van Pesach en het Loofhuttenfeest. Dat is heel opvallend. En dat is natuurlijk ook geen toeval! Pesach is het grote feest van de verlossing van Israël uit de greep van de verdrukker en uit de macht van de duisternis, en Loofhuttenfeest is het feest van de voleinding. U weet dat daarom op Loofhuttenfeest offers werden gebracht voor de zeventig volken van de wereld en we kennen allemaal de beroemde profetie van Zacharia 14, waar we de naties van de wereld naar Jeruzalem zien komen om God te zoeken tijdens het Loofhuttenfeest. Er is naar mijn weten maar één gebeurtenis in de Bijbel waar Pasen en Loofhuttenfeest samenkomen en dat is bij de intocht van de Here Jezus in Jeruzalem. Als Jezus op een ezelsveulen de Olijfberg afdaalt, wordt Hij omstuwd door honderdduizenden pelgrims die voor Pesach naar Jeruzalem gekomen zijn. Ze jubelen het uit en juichen: Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren, de Koning van Israël. En opmerkelijk: dan nemen ze palmtakken in hun handen waarmee ze Jezus feestelijk toezwaaien. Loofhutten en Pasen op één dag. Dat is bijzonder! Voor mij zijn de tekenen van de maan aan de hemel daarom een teken van de spoedige komst van Jezus in Jeruzalem.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 8
   water zei: op 10 May 2014 om 16:43

   Bas en anderen: kijk keys of time van Derek Walker. Echt een aanrader! Het 120e jubeljaar, aan het einde van het 6e millenium, wordt gekroond met een reeks v 3 eclipsen in de volgorde van de joodse bruiloft in 2015. 2 bloedmanen met in het midden een zonsverduistering, allen op Gods feestdagen.

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 6. 9
  water zei: op 30 April 2014 om 18:33

  Nog iets bijzonders: 1 scheppingsdag is als 1000 jaar aardse geschiedenis. Voorbeeld: op de 4e dag schiep God de zon, maan en sterren. In het 4e millenium kwam Jezus, het Licht der wereld.
  We staan aan het eind van het 6e millenium. Op de 6e scheppingsdag: Adam, Eva en zij werden 1 vlees, huwden, zij kregen de opdracht samen te heersen over de aarde. De 7e dag, 1000 jarig vredesrijk.

  Psalm 19: de schepping verkondigt het werk van God

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 7. 10
  Freddy zei: op 2 April 2014 om 02:30

  Hoe zouden de kerken hier op moeten reageren , daar ze het minst op de hoogte zijn. de meeste profeten in de Bijbel worden niet begrepen, en niemand is nog geïnteresseerd. Enkel nu omdat die maan rood kleurt en Nasa er even over seint, hier slaapt men op beide oren. het boek Openbaringen, elke theoloog legt het uit op zijn visie, met veel grote woorden, dan lijkt het heel moeilijk en vragen de mensen niet veel uitleg , en kunnen ze gerust verder slapen . wijze en dwaze maagden. 5 wijze en 5 dwaze , wie denkt ge dat dit zijn. Deze die de hun eigen leer geven zijn de 5 dwaze de ander zijn wijs , ze krijgen hun openbaring van de H. Geest welke olie vertegenwoordigd in de bijbel. velen zullen zeggen hebben we dat niet gedaan, en dit , en Ik zal zeggen ga weg werkers der ongerechtigheid; Ik heb U nooit gekend. lees wat staat laatste boek openbaringen hoofdstuk 22.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 11
   water zei: op 30 April 2014 om 18:23

   Dat vind ik nou een wijze reactie Freddy. Dit is ook wat God mij heeft geopenbaard. Dat denken uit het vlees, Romeinen 8, heeft veel schade aangebracht. Luister naar Gods stem en verhard je hart niet. Jezus komt en staat aan de deur, Zijn wijze bruid weet dit omdat zij naar Zijn stem luisteren. Veel dwaze maagden zullen achter blijven, zij met enkel de naam maar niet de olie

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 8. 12
  Troost Mijn Volk zei: op 2 April 2014 om 02:00

  Sjalom allen,

  De uitkomsten zijn verrassend te noemen. Toch moeten we niet letten op een fenomeen, hoe spectaculair dat mag wezen.
  Het gaat niet om een spannende tijd, al zullen velen van ons deze bewust mee moeten maken. Ten diepste gaat het dat we met G’d in het reine komen. Laten we ons meer richten op Yeshua en Hem danken voor wat Hij heeft gedaan voor de gehele mensheid door alle eeuwen heen.
  De laatste loodjes wegen het zwaarst en velen zullen zich gedragen weten door Yeshua. Hiermee valt de spanning weg en de angst die naar alle waarschijnlijkheid om zich heen zal grijpen. Wees sterk en heb goede moed kregen de Kinderen van Israël te horen toen ze het beloofde land binnen gingen.

  Ik weet dat het 120e jubeljaar aanstaande is. Door alle eeuwen heen gebeurde er altijd iets in een jubeljaar. 1967, 1917 zijn bekend genoeg.
  Maar o die tussenliggende jaren, waar was de beschaafde mens met zijn verschrikkingen naar mijn volk.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 9. 13
  louis boer zei: op 28 February 2014 om 15:35

  De Joodse kalender loopt op maanstanden, Zover mij bekend zijn de feesten omstreeks volle maan. Zon, aarde en maan (in die volgorde; de aarde in het midden) staan dan ongeveer op één lijn, Bij maansverduistering staan ze *precies* op een lijn.

  Ook bij nieuwe maan staan zon, aarde en maan op een lijn maar nu staat de maan in het midden. Zonsverduistering als ze precies opgelijnd staan. Weet wel dat de zonsverduistering bij de kruisiging dus helemaal niet kan. Het was immers omstreeks volle maan, en dan is normale zonsverduistering onmogelijk. En ook nog eens een zonsverduistering van drie uren! Terwijl zonsverduistering als alles meezit max. 7,5 minuten duurt: http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_eclipse_of_July_16,_2186

  De conclusie is dat de zonsverduistering bij de kruisiging niet “normaal” werd veroorzaakt.

  Opgetild naar een algemener niveau: Gebeurtenissen aan hemellichamen kunnen op “abnormale” manieren plaatsvinden. Denk ook aan een tekst als: Vreemd zal zijn werk zijn–ongewoon zijn daad (Jes 28:21). Of: De hemelse machten zullen wankelen (Luc 21:26).

  Zo zou ook de “bloedrode maan” wel eens totaal anders kunnen zijn (en veel spectaculairder) dan dat vage beetje rood van een maansverduistering.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 10. 14

  Heel goed, dat dit opgeschreven is. Dank voor dit duidelijke artikel.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 11. 15

  ik vind het zo bedroevend dat we hier in de kerken niks over horen, terwijl de profeten duidelijk zijn over wat er in de eindtijd zal gebeuren,
  Ik bid dat de Heere de ogen wil openen aan onze herder en leeraars om de eindtijd ook te bepreken.
  Daniel spreekt dat in het laatst der dagen veel geplozen zal worden in de bijbel, daarom denk ik dat de Heilige Geest dit in deze tijd waar zal maken!!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 16
   Anton zei: op 30 January 2014 om 21:53

   Ik herinner me, dat in een boek van Corrie ten Boom, dat ze sprak over wat haar vader of grootvader had meegemaakt.
   Een predikant hield op een zondag een preek, waarin de Joden genoemd werden.
   En hij had niet juist gesproken over Gods geliefde volk.
   De vader of grootvader sprak in de koets met de predikant over wat hij had gepreekt.
   De predikant zei: ik zal het volgende week beter doen.
   De vader of grootvader zei: ik weet niet of u die tijd wel krijgt. En op de donderdag van die week, stierf die predikant.

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 12. 17
  Ruud Meeuws zei: op 8 January 2014 om 00:54

  Geachte broeder Bas,

  Wat het nog spannender maakt, is dat er in de gewone in Israël en de diaspora gebruikte jaartelling een verschil zit van 225 jaar met de jaartelling van de rabbijnen, de Thorajaartelling. Dat wil zeggen dat het jaar 5775 (2014/2015) dus eigenlijk het jaar 6000 is vanaf de schepping. Het zevende millennium zou dan beginnen met het jaar 6001 (2015/2016). Natuurlijk kunnen er ook in de Thorajaartelling fouten zitten. Als je gaat rekenen met de geslachtsregisters in de bijbel, weet je bijvoorbeeld ook niet wanneer iemand precies geboren is, als er staat dat een zoon geboren is toen zijn vader zo en zo oud was. Het kan dan aan het begin of aan het einde van zo’n jaar zijn geweest.
  Natuurlijk blijft het zaak om waakzaam te zijn. Het kan ook morgen zijn of over een paar jaar. Laten we bidden en waken als de goede knecht die wacht op zijn Heer en als wachters op de muren van Jeruzalem.

  Shalom.
  Ruud Meeuws

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
  • 18

   Dank voor je aanvulling, Ruud. Op de Thorakalender begint dan ook het 120e Jubeljaar. In het Hebreeuwse denken wijst het getal 120 op de uiterste tijd van het aardse leven en staat het Jubeljaar (Leviticus 25:8-22) voor het herstel van alle dingen, waarin de mensheid leeft overeenkomstig Gods richtlijnen. Petrus vertelt ons in Handelingen 3:19-23 dat Jeshua terugkomt als de tijd aanbreekt waarin alles zal worden hersteld, zoals de profeten hebben voorzegd. Als we acht slaan op wat God aan het doen is met Zijn eerstgeboren zoon, kun je inderdaad niet anders concluderen dan dat we leven in een zeer spannende tijd!

   Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie

Reageer

Je email adres is nooit zichtbaar. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>