GEROEPEN VOOR EEN TIJD ALS DEZE_KLOK

Voor een tijd als deze

Gepubliceerd Sunday, 17 May, 2015 in Weblogs Gastschrijvers 9 Comments

door: Bas van Twist

Jesaja 45:1-4Dit zegt de Heer tegen Cyrus, Zijn gezalfde, die Hij bij de rechterhand neemt, aan wie Hij volken onderwerpt, voor wie Hij koningen ontwapent, voor wie Hij deuren opent – geen poort blijft gesloten: Ik zal voor je uit gaan, Ik zal ringmuren slechten, bronzen deuren verbrijzelen, ijzeren grendels stukbreken. Ik zal je verborgen schatten schenken, diep weggeborgen rijkdommen. Dan zul je weten dat Ik de Heer ben, de God van Israël, die jou bij je naam roept. Omwille van Mijn dienaar Jakob, van Israël, dat Ik heb uitgekozen, heb Ik je bij je naam geroepen en je met een erenaam getooid, ofschoon je Me niet kende.

In Psalm 2 lezen we over de koningen van de aarde, over de wereldmachten, die zich verzetten tegen God en die samenspannen tegen Hem en Zijn gezalfde. Toch zijn er ook koningen op aarde die God gebruikt om Zijn plannen uit te voeren [Jesaja 60:10]. Vroeger, maar ook in onze dagen. En ongetwijfeld zullen niet al die koningen, presidenten en wereldleiders dat zelf beseffen.

Eén van de koningen die God in Zijn Plan gebruikt, is de Perzische koning Cyrus. Hij krijgt van God de eervolle opdracht om Zijn volk, dat grotendeels nog in ballingschap leeft, terug te sturen naar Jeruzalem om de verwoeste Tempel te herbouwen. En zo gebeurt het dat Cyrus een dringend beroep doet op alle Israëlieten in zijn rijk om terug te keren naar Jeruzalem en de Tempel te herbouwen [Ezra 1:2-3]. Cyrus wordt voor zijn gehoorzaamheid gezegend door God. Hij wordt de machtigste man op aarde en vergaart enorme rijkdommen.

Zijn gezalfde

Het intrigeerde mij altijd dat God uitgerekend deze Perzische koning Zijn gezalfde noemt. Gezalfde [Hebreeuws: Messias] is immers een aanduiding die in de Bijbel uitsluitend wordt gebruikt voor Israëls profeten, priesters en koningen, die daarmee [tezamen] een voorafbeelding zijn van dé Messias, Jeshua, de Zoon van God [Psalm 110, Hebreeën 7:1].

Wat weten we van deze Cyrus, die door God Zijn gezalfde wordt genoemd, wat weten we van zijn afkomst?1]

Cyrus is een zoon van koning Ahasveros2], de koning van het opkomende Perzische wereldrijk [Daniël 9:1] en hij is tevens zijn opvolger. Uit buiten-Bijbelse bronnen, zoals de geschriften van de Griekse schrijver Herodotus, weten we dat een zus van Ahasveros gehuwd was met koning Nebukadnezar van het eens zo machtige Babel, en dat Ahasveros hem als regent vervangt gedurende de zeven jaar dat Nebukadnezar uit de gemeenschap der mensen was gestoten en hij zijn verblijf had bij het gedierte des velds [Daniël 4].

Het is deze Ahasveros die in 454 v.Chr., in zijn twintigste regeringsjaar, toestemming geeft aan Nehemia om Jeruzalem te gaan herbouwen [Nehemia 2:5-6]. De Schrift vermeldt dat Ahasveros Nehemia toestemming geeft om Jeruzalem te gaan herbouwen terwijl de koningin naast hem zit [HSV] of, zoals de NBV het omschrijft, met zijn lievelingsvrouw aan zijn zijde. Je leest er bijna overheen, maar die bijzin staat er niet zo maar. Want naast de koning zit niemand minder dan koningin Esther!

Verder lezen we in Daniël 6:1 dat Ahasveros tweeënzestig jaar is, als hij tevens het koningschap over Babel verkrijgt. Aan de heerschappij van Babel komt, zoals God had voorzegd [Jeremia 25:11-12], na precies zeventig jaar een einde. Volgens Bullinger is het dan het jaar 426 v.Chr. Ahasveros wijst nog datzelfde jaar zijn zoon Cyrus aan als zijn opvolger, waarmee Gods belofte aan Cyrus wordt bewaarheid dat volken zich aan hem zullen onderwerpen en geen koning tegen hem kan standhouden.

Ahasveros trouwt Esther in 467 v.Chr., zijn zevende regeringsjaar [Esther 2:1-17]. Volgens Herodotus is Cyrus veertig jaar als hij de troon bestijgt. Cyrus is dus geboren in [426 + 40] 466 v.Chr. En dat is één jaar na het huwelijk van zijn vader Ahasveros met Esther. Het is dan ook zo goed als zeker dat Cyrus, die een jaar later is geboren, de zoon is uit het huwelijk van Ahasveros en Esther!

 Geroepen voor een tijd als deze?

Esther en Cyrus worden beiden door God gebruikt omwille van Zijn volk Israël. Esther – wiens naam in het Hebreeuws veelzeggend ik zal mij verbergen betekent – heeft op advies van haar oom Mordechai haar Joodse afkomst verborgen voor haar man [Esther 2:10]. Maar als het voortbestaan van haar volk op het spel staat, kan zij haar afkomst niet langer verzwijgen. Heeft God haar niet koningin gemaakt juist met het oog op een tijd als deze? [Esther 4:13-14]. Op het gevaar af haar eigen leven te verliezen, springt ze voor haar volk in de bres en redt het daarmee uit de klauwen van de duivelse Haman, die haar volk wil uitroeien.

Net als zijn moeder, wordt ook Cyrus door God gebruikt. Als een ben Jisraeel, een zoon van Israël – hij is immers geboren uit een Joodse moeder – gebruikt God hem om Zijn volk terug te brengen naar Sion en Zijn Tempel te herbouwen. Want God wil weer wonen te midden van Zijn volk [1 Koningen 6:13]. En God wil deze eer niet geven aan een heidense koning. Nee, het moet een zoon zijn uit het volk van Jacob, die de Israëlieten laat terugkeren naar Jeruzalem om Zijn Tempel te herbouwen en daarvoor getooid wordt met de erenaam: Zijn gezalfde. Waarom? Wel, omdat uit dat volk de door God Zelf gezalfde koning wordt geboren, die Zoon van de Allerhoogste wordt genoemd en door God tot Zijn dienaar wordt gesteld om de stammen van Jakob op te richten en de overlevenden van Israël terug te brengen en om voorts een licht voor alle volken te zijn [Psalm 2:6-9, Lucas 1:31-35, Jesaja 49:6].

Reken maar dat Cyrus niet weet wat hem overkomt als God hem oproept de Joodse ballingen in zijn rijk naar Jeruzalem terug te sturen om Zijn Huis weer op te bouwen. Zou Cyrus hebben beseft dat hij koning was geworden juist met het oog op een tijd als deze? Wie weet. Hij realiseert zich in elk geval dat hij zijn macht, status en rijkdom volledig te danken heeft aan de Schepper van hemel en aarde.

2 Kronieken 36:23‘Dit zegt Cyrus, de koning van Perzië: Alle koninkrijken van de aarde heeft de Heer, de God van de hemel, mij gegeven. Hij heeft mij opgedragen om voor hem een Tempel te bouwen in Jeruzalem, een stad in Juda. Laten al diegenen onder u die tot zijn volk behoren, zich verzekerd weten van de hulp van de Heer, hun God, en daarheen gaan.’

Gehoorzaamheid aan God

In Ezra 1 kunnen we lezen hoe zeer Cyrus God gehoorzaam is en hoe serieus hij zijn taak opvat. Hij roept alle Israëlieten op om naar Jeruzalem te gaan om er de Tempel van de Heer, de God van Israël, weer op te bouwen. Hij beveelt dat degenen die nog van het volk achterblijven, van hun medeburgers ondersteuning moeten krijgen in de vorm van zilver, goud, goederen en vee. Dat komt boven op de vrijwillige bijdragen voor de Tempel. Niet alleen geeft Cyrus de vijfduizend vierhonderd voorwerpen vrij, die door Nebukadnezar destijds zijn geroofd uit de Tempel, maar hij schrijft ook voor hoe de Tempel moet worden herbouwd. Zo moeten de fundamenten dezelfde blijven, moet de Tempel zestig el hoog worden en zestig el breed. Hij moet bestaan uit drie lagen steenblokken en één laag hout. Verder bepaalt Cyrus dat de kosten van de herbouw moeten worden betaald uit de koninklijke schatkist. Ook als er verder nog iets nodig is voor de Tempel moet het bekostigd worden uit de koninklijke schatkist [Ezra 6:3-5  6:8 en 7:20]. En zoals Cyrus dit alles verordineert gebeurt het. De kosten van de herbouw van de Tempel worden dus betaald uit de koninklijke schatkist!

Hoewel het volk in ballingschap meende dat ze Jeruzalem nooit meer zouden terug zien en de Tempel nooit meer zou worden herbouwd, redt God Zijn volk, brengt Hij hen terug in Sion en worden zowel de stad als de Tempel herbouwd [Zacharia 8:6-8].

Gods onbegrijpelijke wegen

 Esther is de spil in Gods onnaspeurlijke handelen met Zijn volk in ballingschap. Op jonge leeftijd verliest ze haar ouders. Ze wordt liefdevol opgevangen door haar oom Mordechai. Vrijwillig of niet, neemt ze deel aan de koninklijke beauty contest en wint die met glans. Ze wordt tot koningin gekroond, huwt met de koning en wordt zijn lievelingsvrouw. Jaren later weet ze, met gevaar voor eigen leven, te voorkomen dat de duivelse Haman haar volk uitroeit. Op een ander moment weet ze met haar charme de koning te bewegen zijn schenker toe te staan naar Juda terug te keren om Sion te herbouwen. Voorts is het haar zoon, die door zijn vader wordt aangewezen als zijn opvolger, en door God wordt gebruikt om Zijn volk terug te sturen naar Sion en de Tempel weer op te bouwen.

God laat Zijn volk gaan over onbekende wegen, op paden die ze niet kennen voert Hij hen naar huis terug [Jesaja 42:16].

Cyrus: voorafbeelding van Jeshua

Cyrus is een voorafbeelding van Jeshua. God noemt hen beiden Zijn gezalfde [Psalm 2:2, Jesaja 45:1]. Hij roept Cyrus bij zijn naam en geeft hem de eervolle opdracht om het volk van Jacob terug te sturen naar Jeruzalem en de Tempel te herbouwen.

Maar de belangrijkste opdracht in Gods Heilsplan voor Israël en voor de wereld kan alleen maar door Gods eigen Zoon [Lucas 1:26-38] volbracht worden:

Jesaja 49:5-6 Toen sprak de Heer, die Mij al in de moederschoot gevormd heeft tot Zijn dienaar om Jakob naar Hem terug te brengen, om Israël rond Hem te verzamelen – dat Ik aanzien zou genieten bij de Heer en dat Mijn God Mijn sterkte zou zijn. Hij zei: ‘Dat Je Mijn dienaar bent om de stammen van Jakob op te richten en de overlevenden van Israël terug te brengen, dat is nog maar het begin. Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, opdat de redding die Ik brengen zal tot aan de einden der aarde reikt.’

Eeuwenlang verlangde het Joodse volk naar de vervulling van de belofte om terug te keren naar het aloude Vaderland [Jeremia 32:37-41, Amos 9:11-15]. En in onze dagen wordt die belofte vervuld! Het is het bewijs dat God volop bezig is Zijn volk in gereedheid te brengen voor de grote dag.

Beslissende dagen

Jeshua bad niet voor de wereld, Hij riep niet op tot een Global Prayer, maar voor de mensen die de Vader Hem gegeven had, omdat in hen Zijn grootheid zichtbaar zou worden [Johannes 17:9-10].

Laat daarom Jeshua zichtbaar worden in jou. Juist in deze beslissende dagen. Je bent niet toevallig in deze tijd geboren, maar de Vader heeft je juist nu hier op aarde een plek gegeven. Hij heeft jou bij je naam geroepen om een discipel te zijn juist met het oog op deze tijd. Wees dus niet stil omwille van Sion, want van daaruit zal onze hemelse Vader redding brengen [Jesaja 46:13]. In de eerste plaats voor Israël, het volk dat Hij omwille van Zijn majesteit heeft geschapen, gemaakt en gevormd [Jesaja 43:7], en via Israël voor de wereld. Want uit Sion zal de Wet uitgaan, en het woord van de Heer uit Jeruzalem [Jesaja 2:2-3].

Noten

1] Voor deze studie heb ik gebruik gemaakt van het onderzoek van Dr. E.W. Bullinger [1837-1913] naar de verschillende Perzische koningen uit de Ezra-Nehemiaperiode, zoals dat te vinden is in de noot bij 1 Koningen 6:1 van de Companion Bible en de Appendixes 50, 57, 58 en 86 [zie ook de studie Daniels visioen van de zeventig weken].

2] Als we Daniël, Ezra, Nehemia, Haggaï en Zacharia lezen dan is niet altijd even duidelijk wie nu wie is. Dat komt omdat vaak alleen de koninklijke titel wordt genoemd en dan ook nog de ene keer in de Hebreeuwse aanduiding en de andere keer in de Perzische, Griekse of Latijnse, alsof we steeds met andere koningen te maken hebben. Zo zijn Ahasveros en Arthahsasta de Hebreeuwse namen om de Perzische koning aan te duiden, Xerxes en Artaxerxes zijn daarvoor de Griekse Darius en Kores de Perzische en Cyrus de Latijnse. Maar het gaat allemaal om de koning van Perzië. Onze Bijbelvertalers maken het nog ingewikkelder doordat de ene vertaling de Griekse titelaanduiding gebruikt en de ander de Hebreeuwse, Perzische of Latijnse. En zelfs in dezelfde Bijbelvertaling worden de Griekse, Hebreeuwse en Perzische titel door elkaar gebruikt, zoals in Ezra en Nehemia. Tel daarbij op dat een opvolgend koning in de geschiedenisboeken vaak een II, III of IV achter zijn naam heeft gekregen en de verwarring is compleet. De Perzische koninklijke titels zijn dus geen eigennamen. Het is vergelijkbaar met de Farao van Egypte, wat ook een titel is en geen eigennaam. Zo betekent Darius: bewaarder van het goede, Ahasveros: Vereerde Koning en Kores: koning der koningen.

9 reacties op “Voor een tijd als deze

 1. 1
  Adtiana van Rossen zei: op 5 January 2016 om 08:06

  Vanmorgen voor het eerst uw artikel gelezen. Hartelijk dank voor uw bijzondere uiteenzetting over dit onderwerp; Voor een tijd als deze!
  Als spreekster voor Israel is dit voor mij een geweldige inspiratie.
  Gods zegen, Adriana v.Rossen.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 2. 2
  Elisabeth zei: op 3 October 2015 om 03:09

  Goedendag. Ik heb een vraag; hoe ziet u de bloedrode maan, hecht u daar enige betekenis aan? Met vriendelijke groet!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 3. 4
  Anna zei: op 30 July 2015 om 14:08

  Een beetje late reaktie maar ik lees dit nu pas.

  Gezien deze geschiedenis en de huidige terugkeer van de Joden naar hun land, zou het me niets verbazen als er nog een stam of een deel hiervan in het huidige Iran ( Perzië) zou worden terug gevonden….

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 4. 5
  Mw. M.L. de Schepper zei: op 8 June 2015 om 15:48

  Dank u wel, want het zet aan om dieper willen verstaan van God’s Woord.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 5. 6
  Marga zei: op 7 June 2015 om 16:02

  Bedankt voor het mooie artikel.
  Fijn om wat meer achtergrond info. te krijgen.
  God is goed en Zijn trouw blijft tot in eeuwigheid!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 6. 7
  Jan de Vries. zei: op 2 June 2015 om 22:47

  Geweldig duidelijke tekst voor deze tijd, Bas.

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 7. 8
  J.M.G. van Twist-Dam zei: op 17 May 2015 om 22:04

  “In iedere generatie staat een Haman op,
  wees een Hadassah!”

  (citaat uit boek van Eline Rosenhart)

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 8. 9
  Conny zei: op 17 May 2015 om 20:33

  In een woord: prachtig!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie

Reageer

Je email adres is nooit zichtbaar. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>