mene, mene

Gewogen en te licht bevonden

Gepubliceerd Friday, 27 November, 2015 in Weblogs 3 Comments

Weblog van Albert de Hoop
Jeruzalem, 26 november 2015

De afgelopen weken zien we dat de onrust en onzekerheid in Europa met de dag groter worden. De vluchtelingenstroom, de aanslagen in Parijs, de dreiging in België, het neerschieten van een Russisch gevechtsvliegtuig, waardoor Turkije en Rusland op ramkoers liggen. De rust in Europa is ver te zoeken. Het continent dat zo trots pronkt met haar verworvenheden, zoals mensenrechten, democratie, humanisme, valt ten prooi aan chaos. En menigeen vraagt zich af, in welke tijd we leven. Wat is er aan de hand in de geschiedenis?

Onwillekeurig komen de woorden van Yeshua in gedachten:
“Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk…. ” (Mattheüs 24:6-7a).

Wat we zien gebeuren, moet geschieden. Blijkbaar ligt er achter het wereldgebeuren, nog een andere werkelijkheid. God zegt dat “het moet gebeuren”.

Als we alleen al naar de Europese geschiedenis kijken en de bijbel daar naast leggen, dan gaat er iets dagen. Wat dacht je van de vergelijking tussen Babel en Europa? Babel, dat haar invloed liet gelden in de oudheid, haar macht uitbreidde ver voorbij haar grenzen. De Babylonische religieuze invloed is zelfs tot op de dag van vandaag nog herkenbaar.

En dan Europa, dat in de afgelopen 20 eeuwen haar invloed over de hele wereld liet gelden, haar (koloniale) macht tot in de verste uithoeken liet voelen. De religieuze (christelijke) invloed van Europa heeft door de hele geschiedenis heen haar sporen getrokken. Zowel positief als negatief.

Feesten tot je erbij neervalt

In het boek Daniel wordt beschreven hoe Belsassar, de koning van Babel, aan het feesten is en zich samen met zijn hofhouding een stuk in de kraag drinkt. Om vervolgens de heilige voorwerpen uit de tempel van Jeruzalem als extra versiering voor zijn eigen feestje te misbruiken.

Terwijl hij zo aan het feesten en genieten is, verschijnt er een hand op de muur. Een hand die schrijft. Belsassar ziet dit en is volledig de kluts kwijt. Met trillende benen en knikkende knieën laat hij Daniel komen, en Daniel krijgt het woord.

“O koning, God, de Allerhoogste, heeft uw vader Nebukadnessar koninklijke macht, grootheid, eer en majesteit geschonken,…… Maar toen zijn hart zich verhief en zijn geest zich verhardde, zodat hij overmoedig werd, is hij van zijn koninklijke troon gestoten, en heeft men de eer van hem weggenomen; …… totdat hij erkende, dat God, de Allerhoogste, macht heeft over het koningschap der mensen en daarin aanstelt wie Hij wil.” (Daniel 5:18-21).

En Daniel gaat verder.

“Gij echter, zijn zoon Belsassar, hebt uw hart niet verootmoedigd, hoewel gij dit alles wist, maar gij hebt u tegen de Heer des hemels verheven: men heeft het gerei uit zijn tempel voor u gebracht, en gij en uw machthebbers, uw gemalinnen en uw bijvrouwen hebben daaruit wijn gedronken; gij hebt de goden geroemd van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen, die niet zien of horen of kennis hebben, maar de God, in wiens hand uw adem is en die al uw paden beschikt, Hem hebt gij niet verheerlijkt.” (Daniel 5:22-23).

Zoals Belsassar de beschikking had over de heilige voorwerpen, had Europa de beschikking over het Woord van God. In de afgelopen eeuwen was dit Woord royaal voorhanden, beschikbaar voor iedereen. Overvloedig was Europa gezegend, zowel geestelijk als materieel.

Maar net als Belsassar, Babel, heeft Europa er geen enkele notie van dat zij God zou moeten eren. Het geloof in de God van de bijbel wordt als een achterhaalde zaak van de tafel geveegd. In het publieke domein is er geen plaats voor dat geloof. Tijden en wetten worden zodanig veranderd dat ze steeds verder van de norm van God af komen te staan.

En zo bouwt Europa haar eigen feestjes, waar bij dit alles de mens op de troon wordt gezet. De mens is zijn eigen god geworden, onder het motto: geen God, geen meester. Er is nog maar één god en dat ben IK.

Mene mene tekel ufarsin

Belsassar kreeg te horen wat het gevolg was van zijn houding.

“Toen is door Hem de rug van een hand gezonden en dat schrift geschreven. Dit is het schrift, dat geschreven is: Mene, mene, tekel ufarsin. Dit is de uitlegging van de woorden: Mene: God heeft uw koningschap geteld en er een einde aan gemaakt; Tekel: gij zijt in de weegschaal gewogen en te licht bevonden; Peres: uw koninkrijk is gebroken en aan de Meden en Perzen gegeven.” (Daniel 5:24-28).

Een andere boodschap zat er niet in. Daniel kon er niet nog een fraaie draai aan geven. Gewogen en te licht bevonden.

Nog diezelfde nacht overstroomden de horden uit Perzië het koninkrijk Babel. Belsassar werd gedood en Babel werd verwoest. Het grote rijk Babel was niet meer.

Kun je de vergelijking trekken tussen Babel en Europa? Christelijk Europa is allang niet meer christelijk. Geen spoor van verlangen en zelfs geen enkel besef om God de eer te geven die Hem toekomt. Er is geen belangstelling voor Zijn Woord en Zijn leefregels.
Het enige wat in Europa er toe doet is macht, geld, genot. Het IK zit op de troon. Zowel bij de leiders als bij het volk. Er is geen verschil tussen de mensen die richting zouden moeten geven en de mensen die richting zouden moeten ontvangen.
Ook voor Europa geldt: Gewogen en te licht bevonden.

En in onze tijd komen de horden vanuit het Midden-Oosten over het “christelijke” Avondland. Met honderdduizenden tegelijk.

Om geen misverstand te laten bestaan: deze zogenaamde vluchtelingenstroom, waarvan de overgrote meerderheid uit alleengaande moslimmannen bestaat, is geen werk van de duivel. Het is niet Satan die regeert. Ken de profeten.

“Zie, de Here ontledigt en verwoest de aarde, keert haar onderstboven en verstrooit haar inwoners. …… De aarde wordt volkomen ontledigd en geheel leeggeroofd, want de Here heeft dit woord gesproken. …… Want de aarde is ontwijd door haar bewoners, omdat zij de wetten hebben overtreden, de inzetting ontdoken, het eeuwig verbond verbroken. Daarom verslindt een vloek de aarde en moeten haar bewoners boeten; daarom worden de bewoners der aarde door een gloed verteerd en blijven er weinig stervelingen over.” (Jesaja 24:1,3,5,6).

Het is God Zelf Die een land zegent of het verwoest, Die volken een plaats geeft en volken verstrooit. Degene die ook vandaag koningen aanstelt, leiders een positie geeft. Zowel in de wereld als in de kerk. Wereldlijke leiders en geestelijke leiders hebben die positie alleen maar door de genade van God. Niet voor zichzelf. Maar tot eer van Hem.
En als dominees en voorgangers, presidenten en koningen geen oog hebben voor Zijn eer, dan klinken de woorden uit een ver verleden nog steeds heel actueel: Gewogen en te licht bevonden.

Maar, willen we dit allemaal wel weten? Als we heel eerlijk zijn, dan is het antwoord: nee. Dit willen we helemaal niet horen.
En toch staat het Woord van God vol met het oordeel van God over de volken. Niet een oordeel over Israël, maar over de volken. Voor ons betekent dat: het Nederlandse volk. Niet een volk ergens ver weg, maar zo dichtbij. Nederland wordt gewogen en maak je geen illusies; ook Nederland wordt te licht bevonden.
En de horden komen over onze landen.

Een boom geplant aan waterstromen

En dan? Wat is er dan nog te zeggen voor jou en voor mij? Misschien dit. Jij hebt de keuze. Om God volkomen te dienen, of, om jezelf te dienen. Hem dienen, Hem alle eer geven, en doen wat Hij zegt, is de enige weg om niet te licht bevonden te worden.

“Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen,
die niet staat op de weg der zondaars,
noch zit in de kring der spotters;
Maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft,
en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.
Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen,
die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt;
al wat hij onderneemt, gelukt.” (Psalm 1:1-3).

Shalom vanuit Jeruzalem.

3 reacties op “Gewogen en te licht bevonden

 1. 1

  Vroom Nederland, mijn vaderland, te licht bevonden…..
  Ik vrees dat het waar is, ik vrees met grote vreze dat dit woord uit Jesaja 24:1,3,5,6 waar is.
  We dachten dat het van een andere kant zou komen, dat wij nog wel wat jaartjes overal buiten zouden vallen, maar zie de nacht is aan het invallen, net zoals voorspeld is …….
  Oh God van Abraham, Isaak en Jacob, wees ons genadig, dat we staande mogen blijven voor Uw eer en mogen blijven pleiten voor Uw Volk,
  voor Uw land Israel……………….

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 2. 2

  Shalom Albert,

  Een mooi duidelijk en helder stuk heb je geschreven. Ik ben me na het lezen weer meer bewust dat we een rechtvaardig God hebben. Hij doet wat Hij zegt. En daar hoort ook het oordeel (van de volken) bij.
  Mooi dat je afsluit met Psalm 1.

  Een gezegende tijd op de muren van Jeruzalem!

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie
 3. 3
  Ana & Bas zei: op 28 November 2015 om 15:03

  Shalom Albert,

  Dank voor je mooie weblog. Je beschrijft een treffende vergelijking tussen het oude Babel en ons huidige Europa. Het oordeel over de naties ligt vast, daar is Gods Woord duidelijk over. Maar gelukkig ieder de naam van de Heer aanroept, want op de Sion, in Jeruzalem, is een toevlucht te vinden, zoals de Heer heeft beloofd (Joël 3:5).

  Beantwoord reactie | Je beantwoordt nu deze reactie

Reageer

Je email adres is nooit zichtbaar. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>